Tổng hợp các bài viết năng cao về lập trình android

 • Xử dụng Volley tương tác với webservice

Bài 1: Giới thiệu về Networking Library Volley android

Bài 2: Viết ứng dụng Login và register đơn giản sử dụng thư viện Volley và PHP (part 1)

Bài 3: Viết ứng dụng Login và register đơn giản sử dụng thư viện Volley và PHP (part 2)

Bài 4: Get và parse json array sử dụng volley và php

 • Xử dụng Thư viện Retrofit 2 tương tác với Webservice

Bài 1: Tìm hiểu sử dụng thư viện networking Retrofit 2.0

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng thư viện retrofit 2 get json data

Bài 3:Hướng dẫn sử dụng thư viện retrofit 2 dùng phương thức POST

Bài 4:Upload Image sử dụng retrofit 2 và php/mysql

Bài 5: Upload image file sử dụng Multipart retrofit 2 và php/mysql

Bài 6:Sử dụng retrofit2 và mô hình MVP trong phát triển ứng dụng android

Bài 7: [Retrofit2] Login và register với retrofit2 và php

 • Mô hình MVVM-ViewModel-LiveData-Retrofit-Kotlin

Bài1. Example MVVM-ViewModel-LiveData-Retrofit2 -Kotlin

 • Thư Viện tải hình ảnh
 1. Tổng hợp những thư viện xử lý Image Downloading cần biết, nên dùng trong lập trình Android
 2. Sử dụng thư viện load ảnh Glide trong android
 • Một số bài viết  khác
 1. Sử dụng BroadcastReceiver lắng nghe kết quả từ Service
 2. Sử dụng EventBus trong 3 bước đơn giản
 3. Sử dụng thư viện Jsoup bóc HTML trong android
 4. Giao tiếp với Fragments thông qua Interface
 5. Hướng dẫn cách truyền dữ liệu giữa hai Fragment
 6. MultiThreading: AsyncTask Multiple parameters – return multiple value
 7. So Sánh Thread, Handler, AsyncTask, Service, IntentService
 8. Butter Knife, thư viện hỗ trợ gán view và callback dành cho Android tiện lợi

 • Một số bài viết về UI
 1. Sử dụng lớp dialog fragment trong android
 2. Hướng dẫn custom toolbar hiển thị Spinner trong android
 3. Tạo Swipe RecyclerView sử dụng AndroidSwipeLayout
 4. Sử dụng Horizontal RecyclerView trên Vertical RecyclerView giống Play Store
 5. Tìm Hiểu Và Sử Dụng Theme Trong Android
 6. Tìm Hiểu Và Sử Dụng Style Trong Android

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *