Bài 3: Viết ứng dụng Login và register đơn giản sử dụng thư viện Volley và PHP (part 2)

Ở 2 bài viết trước mình đã giới thiệu cho các bạn về thư viện volley và xây dựng chức năng đăng nhập sử dụng php/mysql. Các bạn nào chưa xem có thể quay lại xem trước để hiểu hơn.

Ở bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản.

1.Các bước thực hiện

 • Tạo bảng trong database (Các bạn xem ở phần 1)
 • Viết trang PHP để đăn ký
 • Tạo giao diện đăng ký
 • Xử lý đăng ký bằng Volley
 • Tạo Activity nhận kết quả trả về

1.1 Tạo bảng account.

CREATE TABLE `account`(
  `user_id` INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `user_name` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `password` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(100) NOT NULL,
  UNIQUE (user_name)
);
INSERT INTO `account`(`user_name`, `password`, `email`) VALUES ('admin','123456','admin@gmail.com'

1.2 Tạo file PHP để tiến hành đăng ký

 • File config kết nối:
<?php
	$con = mysqli_connect("HOST","USER","PASS","DB_NAME"); //Kết nối database.
	mysqli_set_charset($con,'utf8');
?>
 • Tạo file register.php
<?php
	require_once('dbConnect.php');
	mysqli_set_charset($con,'utf8');
	/** Array for JSON response*/
	$response = array();
	if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
		$username = $_POST['username'];
		$password = $_POST['password'];
		$email = $_POST['email'];
		$sqlCheck = "SELECT user_name FROM account WHERE user_name = '$username'";
		$result = @mysqli_query($con,$sqlCheck);
		if (mysqli_num_rows($result) != 0) {	
				$response["success"] = 0;
				$response["message"] = "Tên đăng nhập đã có người sử dụng!";
			} else {	
				$sqlInsert = "INSERT INTO account (user_name,password,email) VALUES ('$username','$password','$email')";
				$resultInsert = @mysqli_query($con,$sqlInsert);
				if ($resultInsert) {
						$sqlGetInfo = "SELECT user_name, email FROM account WHERE user_name = '$username' AND password = '$password'";
						$result = mysqli_query($con,$sqlGetInfo);
						$row = mysqli_fetch_array($result);
						
						$response["success"] = 1;
						$response["message"] = "Đăng ký thành công!";
						$response["user_name"] = $user_name;
						$response["email"] = $email;
				} else {
					$response["success"] = 0;
					$response["message"] = "Đăng ký thất bại!";
				}
			}	
			/**Return json*/
		echo json_encode($response);
	}
?>

Tiến hành upload 2 file này lên hosting.

(Lưu ý các bước tiếp theo mình sử dụng lại project trước đó, các bạn lưu ý để tránh gặp lỗi)

1.3 Tạo RegisterActivity.java:

login-register-bang-volley-android

Giao diện XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/bg_register"
  android:gravity="center"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="10dp" >

  <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="20dp"
    android:paddingRight="20dp" >

    <EditText
      android:id="@+id/editUsername"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:background="@color/input_register_bg"
      android:hint="@string/login_lable1"
      android:padding="10dp"
      android:inputType="textCapWords"
      android:textColor="@color/input_register"
      android:textColorHint="@color/input_register_hint" />

    <EditText
      android:id="@+id/editPassword"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:background="@color/input_register_bg"
      android:hint="@string/login_lable2"
      android:inputType="textPassword"
      android:padding="10dp"
      android:textColor="@color/input_register"
      android:textColorHint="@color/input_register_hint" />

    <EditText
      android:id="@+id/editEmail"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:background="@color/input_register_bg"
      android:hint="@string/register_email"
      android:inputType="textEmailAddress"
      android:padding="10dp"
      android:textColor="@color/input_register"
      android:textColorHint="@color/input_register_hint" />

    <!-- Login Button -->

    <Button
      android:id="@+id/btnRegister"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dip"
      android:background="#ea4c88"
      android:text="@string/register_btn"
      android:textColor="@color/white" />

    <!-- Link to Login Screen -->

    <Button
      android:id="@+id/btnLogin"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="40dip"
      android:background="@null"
      android:text="@string/login_btn"
      android:textAllCaps="false"
      android:textColor="@color/white"
      android:textSize="15dp" />
  </LinearLayout>

</LinearLayout>
 • Mở build.gradle khai báo thư viện volley:
 compile 'com.android.volley:volley:1.0.0'
 • Mở AndroidManifest.xml thêm permistion Internet:
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
 • Code tại RegisterActivity.java tại đây mình có phân thành các hàm con, và comment đầy đủ cho các bạn.
public class RegisterActivity extends AppCompatActivity {

  public static final String TAG = RegisterActivity.class.getSimpleName();

  private EditText edtUserName;
  private EditText edtPassWord;
  private EditText edtEmail;
  private Button btnRegister;
  private Button btnLogin;
  private ProgressDialog pDialog;

  public static final String REGISTER_URL = "http://dev.androidcoban.com/blog/register.php";

  public static final String KEY_USERNAME = "username";
  public static final String KEY_PASSWORD = "password";
  public static final String KEY_EMAIL = "email";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_register);
    addControls();
    addEvents();
  }

  private void addEvents() {
    btnRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        //Get data input
        String username = edtUserName.getText().toString().trim();
        String password = edtPassWord.getText().toString().trim();
        String email = edtEmail.getText().toString().trim();

        //Call method register
        registerUser(username, password, email);
      }
    });
    btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        Intent intent = new Intent(RegisterActivity.this, LoginActivity.class);
        startActivity(intent);
      }
    });
  }

  private void addControls() {

    edtUserName = (EditText) findViewById(R.id.editUsername);
    edtPassWord = (EditText) findViewById(R.id.editPassword);
    btnRegister = (Button) findViewById(R.id.btnRegister);
    btnLogin = (Button) findViewById(R.id.btnLogin);
    edtEmail = (EditText) findViewById(R.id.editEmail);
    pDialog = new ProgressDialog(this);
    pDialog.setMessage("Đang đăng ký...");
    pDialog.setCanceledOnTouchOutside(false);
  }

  /**
   * Method register
   *
   * @param username
   * @param password
   * @param email  result json
   */
  private void registerUser(final String username, final String password, final String email) {

    if (checkEditText(edtUserName) && checkEditText(edtPassWord) && checkEditText(edtEmail) && isValidEmail(email)) {
      pDialog.show();
      StringRequest registerRequest = new StringRequest(Request.Method.POST, REGISTER_URL,
          new Response.Listener<String>() {
            @Override
            public void onResponse(String response) {
              Log.d(TAG, response);
              String message = "";
              try {
                JSONObject jsonObject = new JSONObject(response);
                if (jsonObject.getInt("success") == 1) {
                  Account account = new Account();
                  account.setUserName(jsonObject.getString("user_name"));
                  account.setEmail(jsonObject.getString("email"));
                  message = jsonObject.getString("message");
                  Toast.makeText(RegisterActivity.this, message, Toast.LENGTH_LONG).show();
                  //Start LoginActivity
                  Intent intent = new Intent(RegisterActivity.this, LoginActivity.class);
                  startActivity(intent);
                } else {
                  message = jsonObject.getString("message");
                  Toast.makeText(RegisterActivity.this, message, Toast.LENGTH_LONG).show();
                }
              } catch (JSONException error) {
                VolleyLog.d(TAG, "Error: " + error.getMessage());
              }
              pDialog.dismiss();
            }
          },
          new Response.ErrorListener() {
            @Override
            public void onErrorResponse(VolleyError error) {
              VolleyLog.d(TAG, "Error: " + error.getMessage());
              pDialog.dismiss();
            }
          }) {
        @Override
        protected Map<String, String> getParams() {
          Map<String, String> params = new HashMap<>();
          params.put(KEY_USERNAME, username);
          params.put(KEY_PASSWORD, password);
          params.put(KEY_EMAIL, email);
          return params;
        }

      };
      RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(this);
      requestQueue.add(registerRequest);
    }
  }

  /**
   * Check Input
   */
  private boolean checkEditText(EditText editText) {
    if (editText.getText().toString().trim().length() > 0)
      return true;
    else {
      editText.setError("Vui lòng nhập dữ liệu!");
    }
    return false;
  }

  /**
   * Check Email
   */
  private boolean isValidEmail(String target) {
    if (target.matches("[a-zA-Z0-9._-]+@[a-z]+.[a-z]+"))
      return true;
    else {
      edtEmail.setError("Email sai định dạng!");
    }
    return false;
  }
}

Tiến hành chạy project ! Chúc các bạn thành công!

Github: https://github.com/nguyenlinhnttu/LoginVolley

 

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...