(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e8bd0943de88909776392/] [crayon-5e8bd0943de8e153394143/] 2.Arguments [crayon-5e8bd0943de91486940043/] [crayon-5e8bd0943de93271807977/] 3.Default Values [crayon-5e8bd0943de96220079250/] [crayon-5e8bd0943de98485517625/] 4.Return [crayon-5e8bd0943de9b582917895/] [crayon-5e8bd0943de9d016322331/] 5.Single-Expression... Xem thêm