(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e4dc32a4d1ab662619398/] [crayon-5e4dc32a4d1b3200223762/] 2.Arguments [crayon-5e4dc32a4d1b7396050815/] [crayon-5e4dc32a4d1ba335410715/] 3.Default Values [crayon-5e4dc32a4d1be740373235/] [crayon-5e4dc32a4d1c1273117305/] 4.Return [crayon-5e4dc32a4d1c5179546895/] [crayon-5e4dc32a4d1c9188800756/] 5.Single-Expression... Xem thêm