(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5ed656dcbffb8277381460/] [crayon-5ed656dcbffbf395819734/] 2.Arguments [crayon-5ed656dcbffc2497344310/] [crayon-5ed656dcbffc5531155370/] 3.Default Values [crayon-5ed656dcbffc7234149922/] [crayon-5ed656dcbffca507179343/] 4.Return [crayon-5ed656dcbffcc707981192/] [crayon-5ed656dcbffcf490221312/] 5.Single-Expression... Xem thêm