(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d8893243d288747168226/] [crayon-5d8893243d28f982472194/] 2.Arguments [crayon-5d8893243d293347615039/] [crayon-5d8893243d297071623552/] 3.Default Values [crayon-5d8893243d29b246096731/] [crayon-5d8893243d29e362582376/] 4.Return [crayon-5d8893243d2a2740964879/] [crayon-5d8893243d2a6690629005/] 5.Single-Expression... Xem thêm