(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5dd26538ef43e741148704/] [crayon-5dd26538ef446513233397/] 2.Arguments [crayon-5dd26538ef44b507276559/] [crayon-5dd26538ef44e083276146/] 3.Default Values [crayon-5dd26538ef452683013984/] [crayon-5dd26538ef456223267154/] 4.Return [crayon-5dd26538ef45a797478994/] [crayon-5dd26538ef45d860754126/] 5.Single-Expression... Xem thêm