(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5f9c1ae4b68f4948826127/] [crayon-5f9c1ae4b68fa214033514/] 2.Arguments [crayon-5f9c1ae4b68fc479310355/] [crayon-5f9c1ae4b68fd162175055/] 3.Default Values [crayon-5f9c1ae4b68fe672187734/] [crayon-5f9c1ae4b6900834340017/] 4.Return [crayon-5f9c1ae4b6901868558244/] [crayon-5f9c1ae4b6903984256340/] 5.Single-Expression... Xem thêm