(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5f384356f3d9a172934067/] [crayon-5f384356f3d9f260256024/] 2.Arguments [crayon-5f384356f3da2408798708/] [crayon-5f384356f3da5375733684/] 3.Default Values [crayon-5f384356f3da7745335192/] [crayon-5f384356f3daa070776527/] 4.Return [crayon-5f384356f3dad766759362/] [crayon-5f384356f3daf566332287/] 5.Single-Expression... Xem thêm