(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-6012ada0dc479496093954/] [crayon-6012ada0dc47f269571555/] 2.Arguments [crayon-6012ada0dc481760752433/] [crayon-6012ada0dc482631367527/] 3.Default Values [crayon-6012ada0dc484996372468/] [crayon-6012ada0dc485155715208/] 4.Return [crayon-6012ada0dc487787034970/] [crayon-6012ada0dc489627022739/] 5.Single-Expression... Xem thêm