(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d069669a6221703371561/] [crayon-5d069669a6231493853734/] 2.Arguments [crayon-5d069669a623c438568937/] [crayon-5d069669a6246730037625/] 3.Default Values [crayon-5d069669a6250109619658/] [crayon-5d069669a6258220299092/] 4.Return [crayon-5d069669a625e411570239/] [crayon-5d069669a6263025984879/] 5.Single-Expression... Xem thêm