(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e26ec3f8e34f452413780/] [crayon-5e26ec3f8e357382886988/] 2.Arguments [crayon-5e26ec3f8e35b791339842/] [crayon-5e26ec3f8e35f316772258/] 3.Default Values [crayon-5e26ec3f8e362845305967/] [crayon-5e26ec3f8e366801626491/] 4.Return [crayon-5e26ec3f8e369654800867/] [crayon-5e26ec3f8e36d216821062/] 5.Single-Expression... Xem thêm