(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-6076101b1d9e7274004383/] [crayon-6076101b1d9ec923751122/] 2.Arguments [crayon-6076101b1d9ee013029050/] [crayon-6076101b1d9f0168764276/] 3.Default Values [crayon-6076101b1d9f1928571247/] [crayon-6076101b1d9f2164235482/] 4.Return [crayon-6076101b1d9f4410280717/] [crayon-6076101b1d9f6681260671/] 5.Single-Expression... Xem thêm