(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d2ec908571b7199603726/] [crayon-5d2ec908571c4679488728/] 2.Arguments [crayon-5d2ec908571cc712547791/] [crayon-5d2ec908571d3433078611/] 3.Default Values [crayon-5d2ec908571da987632234/] [crayon-5d2ec908571e1858441812/] 4.Return [crayon-5d2ec908571e8686922659/] [crayon-5d2ec908571ef065146543/] 5.Single-Expression... Xem thêm