(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d5c62b0587d1697507198/] [crayon-5d5c62b0587db145126423/] 2.Arguments [crayon-5d5c62b0587e2931880677/] [crayon-5d5c62b0587e8938785650/] 3.Default Values [crayon-5d5c62b0587ed987442904/] [crayon-5d5c62b0587f3736249245/] 4.Return [crayon-5d5c62b0587f8601685813/] [crayon-5d5c62b0587fe712635436/] 5.Single-Expression... Xem thêm