(Basic) Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 1)

305

Các cú pháp cơ bản giữa java và kotlin part 1.

1. Cú pháp Print

2. Variables I

3.Variables II

4.Null I

5.Null II

6.Strings I

7.Strings II

8.Ternary Operator


9.Is As In


10.Smart Cast


Nguồn.