(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-6012a0294d57e172180343/] [crayon-6012a0294d584994350222/] 2.Arguments [crayon-6012a0294d588060673949/] [crayon-6012a0294d58a055259023/] 3.Default Values [crayon-6012a0294d58d818820807/] [crayon-6012a0294d58f213586022/] 4.Return [crayon-6012a0294d592840590722/] [crayon-6012a0294d594399236955/] 5.Single-Expression... Xem thêm