(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5ed6658c6b555019749428/] [crayon-5ed6658c6b55b216429490/] 2.Arguments [crayon-5ed6658c6b55e656636661/] [crayon-5ed6658c6b561037329102/] 3.Default Values [crayon-5ed6658c6b563553114683/] [crayon-5ed6658c6b566119490406/] 4.Return [crayon-5ed6658c6b568360781549/] [crayon-5ed6658c6b56b342327556/] 5.Single-Expression... Xem thêm