(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d06942ddff04927440122/] [crayon-5d06942ddff1b291076049/] 2.Arguments [crayon-5d06942ddff25223387284/] [crayon-5d06942ddff2f698387495/] 3.Default Values [crayon-5d06942ddff35667796006/] [crayon-5d06942ddff3b283316329/] 4.Return [crayon-5d06942ddff44468498775/] [crayon-5d06942ddff4a180746036/] 5.Single-Expression... Xem thêm