(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5da640ae583a3793175879/] [crayon-5da640ae583ac398338764/] 2.Arguments [crayon-5da640ae583b0034976056/] [crayon-5da640ae583b4690528700/] 3.Default Values [crayon-5da640ae583b8873197638/] [crayon-5da640ae583bc317153632/] 4.Return [crayon-5da640ae583c0630533020/] [crayon-5da640ae583c4894376928/] 5.Single-Expression... Xem thêm