Sử dụng CoordinatorLayout + BottomNavigationView + TabLayout + ViewPager2 + Fragment

Trong bài viết này, chúng ta sẽ từng bước tạo một ứng dụng mẫu để minh họa hoạt động của ứng dụng sử dụng kết hợp các component CoordinatorLayout + BottomNavigationView + TabLayout + ViewPager2 + Fragment

Dưới đây là video demo:

1. Tạo file menu cho BottomNavigationView: menu/bottom_navigation_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
  <item
    android:id="@+id/action_favorites"
    android:enabled="true"
    android:icon="@drawable/ic_favorite_white_24dp"
    android:title="Tab 1"
    app:showAsAction="ifRoom" />
  <item
    android:id="@+id/action_music1"
    android:enabled="true"
    android:icon="@drawable/ic_favorite_white_24dp"
    android:title="Tab 2"
    app:showAsAction="ifRoom" />
  <item
    android:id="@+id/action_schedules"
    android:enabled="true"
    android:icon="@drawable/ic_favorite_white_24dp"
    android:title="Tab 3"
    app:showAsAction="ifRoom" />
  <item
    android:id="@+id/action_music"
    android:enabled="true"
    android:icon="@drawable/ic_favorite_white_24dp"
    android:title="Tab 4"
    app:showAsAction="ifRoom" />

</menu>

2. Tạo layout chính: fragment_home.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/colorWhite"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">

  <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
    android:id="@+id/app_bar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@color/colorWhite"
    app:elevation="0dp">

    <com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      app:layout_scrollFlags="scroll|snap">

      <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingVertical="12dp"
        app:layout_collapseMode="parallax">

        <TextView
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_alignParentStart="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:paddingStart="16dp"
          android:text="APP NAME"
          android:textColor="@color/colorPrimary"
          android:textSize="26sp"
          android:textStyle="bold" />

        <ImageView
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_alignParentEnd="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:layout_marginEnd="8dp"
          android:padding="8dp"
          android:src="@android:drawable/ic_menu_search" />
      </RelativeLayout>

    </com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout>

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="vertical"
      app:layout_collapseMode="pin">

      <com.google.android.material.tabs.TabLayout
        android:id="@+id/tabLayout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="42dp"
        app:tabGravity="center"
        app:tabIndicator="@color/colorPrimary"
        app:tabIndicatorGravity="bottom"
        app:tabIndicatorHeight="4dp"
        app:tabMode="scrollable"
        app:tabSelectedTextColor="@color/colorPrimary"
        app:tabTextColor="@color/colorTabText" />

      <View
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="1dp"
        android:layout_gravity="bottom"
        android:background="@color/colorLine" />
    </LinearLayout>
  </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>


  <androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
    android:id="@+id/viewPager"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" />

  <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
    android:id="@+id/bottom_navigation"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="bottom"
    app:itemBackground="@color/colorWhite"
    app:itemIconTint="@drawable/nav_item_color_state"
    app:itemTextColor="@drawable/nav_item_color_state"
    app:labelVisibilityMode="labeled"
    app:layout_anchor="@+id/viewPager"
    app:layout_anchorGravity="bottom|center"
    app:layout_behavior="@string/hide_bottom_view_on_scroll_behavior"
    app:menu="@menu/bottom_navigation_main" />
</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

Một số thuộc tính cần lưu ý:

 • Hiệu ứng scroll ẩn BottomNavigationView
   app:layout_behavior="@string/hide_bottom_view_on_scroll_behavior"
   app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" 
 • Neo TabLayout ở header khi scroll
 app:layout_collapseMode="pin"
 • Scroll header app name: lưu ý cần đc đặt trong CollapsingToolbarLayout
  app:layout_collapseMode="parallax"

3. Tiến hành setup data cho viewPager và tablayout

Phần này các bạn có thể xem ở phần hướng dẫn của bài viết trước đó.

Xây dựng ViewPager2 – Tablayout – Carousel

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...