(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5f9c1d8814772306325067/] [crayon-5f9c1d881477a181848199/] 2.Arguments [crayon-5f9c1d881477c991463204/] [crayon-5f9c1d881477d266032317/] 3.Default Values [crayon-5f9c1d881477f924204766/] [crayon-5f9c1d8814780584310810/] 4.Return [crayon-5f9c1d8814782027742884/] [crayon-5f9c1d8814783753686191/] 5.Single-Expression... Xem thêm