(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d2ecb352f67b169059257/] [crayon-5d2ecb352f688186942204/] 2.Arguments [crayon-5d2ecb352f690071747024/] [crayon-5d2ecb352f698713102543/] 3.Default Values [crayon-5d2ecb352f69e073796204/] [crayon-5d2ecb352f6a5181192081/] 4.Return [crayon-5d2ecb352f6ad201238437/] [crayon-5d2ecb352f6b5210624498/] 5.Single-Expression... Xem thêm