(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5ed6706c8b229348303143/] [crayon-5ed6706c8b22f359567878/] 2.Arguments [crayon-5ed6706c8b232527868722/] [crayon-5ed6706c8b235781765806/] 3.Default Values [crayon-5ed6706c8b237319099282/] [crayon-5ed6706c8b239856631325/] 4.Return [crayon-5ed6706c8b23c217590097/] [crayon-5ed6706c8b23e425800620/] 5.Single-Expression... Xem thêm