(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e8bd1fcbd773157972149/] [crayon-5e8bd1fcbd778296341610/] 2.Arguments [crayon-5e8bd1fcbd77b315183523/] [crayon-5e8bd1fcbd77d324100390/] 3.Default Values [crayon-5e8bd1fcbd780227010454/] [crayon-5e8bd1fcbd782638498982/] 4.Return [crayon-5e8bd1fcbd784073743170/] [crayon-5e8bd1fcbd786494503563/] 5.Single-Expression... Xem thêm