(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e4dc66f4c0f3928331832/] [crayon-5e4dc66f4c0fb650094627/] 2.Arguments [crayon-5e4dc66f4c100155861795/] [crayon-5e4dc66f4c103898150509/] 3.Default Values [crayon-5e4dc66f4c107733608253/] [crayon-5e4dc66f4c10b940071741/] 4.Return [crayon-5e4dc66f4c10f228172194/] [crayon-5e4dc66f4c112337201159/] 5.Single-Expression... Xem thêm