(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5f01e46e8491b732689110/] [crayon-5f01e46e84927416080855/] 2.Arguments [crayon-5f01e46e8492c429824819/] [crayon-5f01e46e84930787995868/] 3.Default Values [crayon-5f01e46e84934549944147/] [crayon-5f01e46e84938690995674/] 4.Return [crayon-5f01e46e8493c825457791/] [crayon-5f01e46e84940384445890/] 5.Single-Expression... Xem thêm