(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-60762afe11861432066294/] [crayon-60762afe11866703240048/] 2.Arguments [crayon-60762afe11868690950474/] [crayon-60762afe11869001935804/] 3.Default Values [crayon-60762afe1186b147573026/] [crayon-60762afe1186c610780105/] 4.Return [crayon-60762afe1186e701655202/] [crayon-60762afe1186f974395128/] 5.Single-Expression... Xem thêm