(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-6012b12470e93312104580/] [crayon-6012b12470e9c640154349/] 2.Arguments [crayon-6012b12470e9f705516752/] [crayon-6012b12470ea1048320116/] 3.Default Values [crayon-6012b12470ea4525946402/] [crayon-6012b12470ea6987237980/] 4.Return [crayon-6012b12470eaa715863527/] [crayon-6012b12470eac930334461/] 5.Single-Expression... Xem thêm