(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5f3845f62a9a8529779541/] [crayon-5f3845f62a9ae763676551/] 2.Arguments [crayon-5f3845f62a9b1020541502/] [crayon-5f3845f62a9b4236715838/] 3.Default Values [crayon-5f3845f62a9b6833989537/] [crayon-5f3845f62a9b8540124144/] 4.Return [crayon-5f3845f62a9bb972028760/] [crayon-5f3845f62a9bd737604118/] 5.Single-Expression... Xem thêm