(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e26f0078da90902637999/] [crayon-5e26f0078da97842797924/] 2.Arguments [crayon-5e26f0078da9b510021746/] [crayon-5e26f0078da9f516347126/] 3.Default Values [crayon-5e26f0078daa3118053243/] [crayon-5e26f0078daa6035628506/] 4.Return [crayon-5e26f0078daaa910222869/] [crayon-5e26f0078daae638435368/] 5.Single-Expression... Xem thêm