(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5f701b414ea56696050266/] [crayon-5f701b414ea5b503624952/] 2.Arguments [crayon-5f701b414ea5e223180335/] [crayon-5f701b414ea5f870295826/] 3.Default Values [crayon-5f701b414ea61257854200/] [crayon-5f701b414ea62979760817/] 4.Return [crayon-5f701b414ea64263318811/] [crayon-5f701b414ea65046486391/] 5.Single-Expression... Xem thêm