(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d8892786a51b970259825/] [crayon-5d8892786a523359106111/] 2.Arguments [crayon-5d8892786a528353633456/] [crayon-5d8892786a52b877403128/] 3.Default Values [crayon-5d8892786a530181679343/] [crayon-5d8892786a533895479251/] 4.Return [crayon-5d8892786a538003760165/] [crayon-5d8892786a53c367958368/] 5.Single-Expression... Xem thêm