(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5dd26897e92c2839803484/] [crayon-5dd26897e92ca528629615/] 2.Arguments [crayon-5dd26897e92ce370818571/] [crayon-5dd26897e92d2616084989/] 3.Default Values [crayon-5dd26897e92d6999487422/] [crayon-5dd26897e92db183536742/] 4.Return [crayon-5dd26897e92df815950260/] [crayon-5dd26897e92e3820465964/] 5.Single-Expression... Xem thêm