(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d5c6545d4b6d020023523/] [crayon-5d5c6545d4b74272725247/] 2.Arguments [crayon-5d5c6545d4b78844575032/] [crayon-5d5c6545d4b7c852303896/] 3.Default Values [crayon-5d5c6545d4b80794732839/] [crayon-5d5c6545d4b84858835845/] 4.Return [crayon-5d5c6545d4b88772709923/] [crayon-5d5c6545d4b8b177892071/] 5.Single-Expression... Xem thêm