(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-60420f2c23359354394203/] [crayon-60420f2c2335f706022128/] 2.Arguments [crayon-60420f2c23360550141591/] [crayon-60420f2c23362746062817/] 3.Default Values [crayon-60420f2c23363294392594/] [crayon-60420f2c23365571406770/] 4.Return [crayon-60420f2c23367228625091/] [crayon-60420f2c23368400550410/] 5.Single-Expression... Xem thêm