(Basic) Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 2)

638

Tiếp theo phần 1 ở phần 2 chúng ta sẽ xem qua việc chuyển đổi các lệnh như for, switch giữa java và kotlin:

1.Switch / When

2.Câu lệnh For

3.Collections (1)

3.Collections (2)

3.Collections(3)

3.Collections(4)

3.Collections(5)