(Basic) Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 2)

Tiếp theo phần 1 ở phần 2 chúng ta sẽ xem qua việc chuyển đổi các lệnh như for, switch giữa java và kotlin:

1.Switch / When

final int x = // value;
final String xResult;

switch (x){
 case 0:
 case 11:
  xResult = "0 or 11";
  break;
 case 1:
 case 2:
  //...
 case 10:
  xResult = "from 1 to 10";
  break;
 default:
  if(x < 12 && x > 14) {
   xResult = "not from 12 to 14";
   break;
  }

  if(isOdd(x)) {
   xResult = "is odd";
   break;
  }

  xResult = "otherwise";
}final int y = // value;
final String yResult;

if(isNegative(y)){
 yResult = "is Negative";
} else if(isZero(y)){
 yResult = "is Zero";
}else if(isOdd(y)){
 yResult = "is Odd";
}else {
 yResult = "otherwise";
}
val x = // value
val xResult = when (x) {
 0, 11 -> "0 or 11"
 in 1..10 -> "from 1 to 10"
 !in 12..14 -> "not from 12 to 14"
 else -> if (isOdd(x)) { "is odd" } else { "otherwise" }
}

val y = // value
val yResult = when {
 isNegative(y) -> "is Negative"
 isZero(y) -> "is Zero"
 isOdd(y) -> "is odd"
 else -> "otherwise"
}

2.Câu lệnh For

for (int i = 1; i < 11 ; i++) { }

for (int i = 1; i < 11 ; i+=2) { }

for (String item : collection) { }

for (Map.Entry<String, String> entry: map.entrySet()) { }
for (i in 1 until 11) { }

for (i in 1..10 step 2) {}

for (item in collection) {}
for ((index, item) in collection.withIndex()) {}

for ((key, value) in map) {}

3.Collections (1)

final List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3);

final Map<Integer, String> map = new HashMap<Integer, String>();
map.put(1, "One");
map.put(2, "Two");
map.put(3, "Three");


// Java 9
final List<Integer> numbers = List.of(1, 2, 3);

final Map<Integer, String> map = Map.of(1, "One",
                    2, "Two",
                    3, "Three");
val numbers = listOf(1, 2, 3)

val map = mapOf(1 to "One",
        2 to "Two",
        3 to "Three")

3.Collections (2)

for (int number : numbers) {
 System.out.println(number);
}

for (int number : numbers) {
 if(number > 5) {
  System.out.println(number);
 }
}
numbers.forEach {
  println(it)
}

numbers.filter { it > 5 }
    .forEach { println(it) }

3.Collections(3)

final Map<String, List<Integer>> groups = new HashMap<>();
for (int number : numbers) {
 if((number & 1) == 0){
  if(!groups.containsKey("even")){
   groups.put("even", new ArrayList<>());
  }

  groups.get("even").add(number);
  continue;
 }

 if(!groups.containsKey("odd")){
  groups.put("odd", new ArrayList<>());
 }

 groups.get("odd").add(number);
}
val groups = numbers.groupBy {
        if (it and 1 == 0) "even" else "odd"
       }

3.Collections(4)

final List<Integer> evens = new ArrayList<>();
final List<Integer> odds = new ArrayList<>();
for (int number : numbers){
 if ((number & 1) == 0) {
  evens.add(number);
 }else {
  odds.add(number);
 }
}
val (evens, odds) = numbers.partition { it and 1 == 0 }

3.Collections(5)

final List<User> users = getUsers();

Collections.sort(users, new Comparator<User>(){
 public int compare(User user, User otherUser){
  return user.lastname.compareTo(otherUser.lastname);
 }
});

// or

users.sort(Comparator.comparing(user -> user.lastname));
val users = getUsers()
users.sortedBy { it.lastname }

 

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...