(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5da640c405f9a366669446/] [crayon-5da640c405fa9824211592/] 2.Arguments [crayon-5da640c405fad877030457/] [crayon-5da640c405fb1498226259/] 3.Default Values [crayon-5da640c405fb5679454678/] [crayon-5da640c405fb9879297708/] 4.Return [crayon-5da640c405fbd612899169/] [crayon-5da640c405fc0913308351/] 5.Single-Expression... Xem thêm