(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d0694460bf94614776617/] [crayon-5d0694460bfa9527298679/] 2.Arguments [crayon-5d0694460bfaf705197884/] [crayon-5d0694460bfb5950559455/] 3.Default Values [crayon-5d0694460bfba300324864/] [crayon-5d0694460bfbf486244773/] 4.Return [crayon-5d0694460bfc5785681937/] [crayon-5d0694460bfca127484332/] 5.Single-Expression... Xem thêm