(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin.

1.Basic Function

public void hello() {
 System.out.print("Hello, World!");
}
fun hello() {
  println("Hello, World!")
}

2.Arguments

public void hello(String name){
 System.out.print("Hello, " + name + "!");
}
fun hello(name: String) {
  println("Hello, $name!")
}

3.Default Values

public void hello(String name) {
 if (name == null) {
  name = "World";
 }

 System.out.print("Hello, " + name + "!");
}
fun hello(name: String = "World") {
  println("Hello, $name!")
}

4.Return

public boolean hasItems() {
 return true;
}
fun hasItems() : Boolean {
  return true
}

5.Single-Expression

public double cube(double x) {
 return x * x * x;
}
fun cube(x: Double) : Double = x * x * x

Nguồn.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...