(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

444

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin.

1.Basic Function

2.Arguments

3.Default Values

4.Return

5.Single-Expression

Nguồn.