6. Các toán tử điều kiện trong Kotlin

1. Sử dụng IF trong Kotlin

Trong Kotlin, IF là một biểu thức, tức là nó trả về một giá trị.

  • Kiểu truyền thống

  • Kiểu dùng với Else

  • Ngoài ra có thể rút ngắn lại như sau:

2. Sử dụng WHEN trong Kotlin

when được dùng để thay thế cho switch ta có một ví dụ đơn giản như sau:

Trường hợp có nhiều case cùng chung cách sử lý chúng ta có thể viết như sau: (0 và 1 là 2 case cùng dùng chung 1 hàm print)

3. Sử dụng vòng lập For trong Kotlin

Vòng lập for được dùng để duyệt tất cả các giá trị được cung cấp:

Ví dụ:

Hoặc viết dạng khối như sau:

Nếu duyệt 1 arraylist thì chúng ta sẽ làm như sau:

Hoặc dùng withIndex trong trong Array như sau:

4. Vòng lập While

Vòng lập while và do…while sẽ làm việc như sau:

 

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...