5. Cách ép kiểu dữ liệu trong Kotlin

Ở bài viết trước các bạn đã biết được cách khai báo một biến như thế nào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển kiểu dữ liệu trong Kotlin.

1.Ép kiểu dữ liệu dạng tường minh

Trong các kiểu dữ liệu của Kotlin đều có chứa các hàm để chuyển kiểu dữ liệu:

 • toByte(): Byte
 • toShort(): Short
 • toInt(): Int
 • toLong(): Long
 • toFloat(): Float
 • toDouble(): Double
 • toChar(): Char

Ví dụ đơn giản như sau:

fun main(args: Array<String>) {
  var a :Int = 1995
  var b :String = a.toString()
  print(b)
}

Kết quả có được b = 1995nghĩa là a thuộc kiểu Int đã được chuyển thành kiểu String.

2. Ép kiểu dạng không tường minh

Dạng này Kotlin sẽ tự định nghĩa kiểu dữ liệu trả về.

Ví dụ:

  var x = 10L + 10
  print(x)

Dạng này: 10L thuộc kiểu Long và 10 thuộc kiểu Int Kotlin sẽ tự biên dịch và định nghĩa kiểu dữ liệu để  gán về cho x.

Kết quả có được là 20.

 

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...