4. Tìm hiểu về kiểu dữ liệu, cách khai báo biến và viết 1 hàm đơn giản trong kotlin

Nội dung trong bài viết này sẽ bao gồm:

 • Các kiểu dữ liệu trong Kotlin
 • Cách khai báo một biến trong kotlin
 • Cách viết một hàm trong kotlin

1.Các kiểu dữ liệu trong Kotlin

Trong Kotlin chúng ta không có các kiểu dữ liệu nguyên thủy như trong java, kotlin sử dụng các kiểu dữ liệu dạng đối tượng. Tùy vào mục đích mà sử dụng các kiểu dữ liệu tương ứng cho phù hợp.

Các kiểu dữ liệu trong Kotlin

 

Ví dụ một số kiểu như sau:

 var name: String = "wwww.AndroidCoban.Com"
  var int :Int = 10
  var float: Float
  var short: Short
  var byte: Byte = 1
  var long : Long = 1000L
  var boolean:Boolean = true

 

2.Cách khai báo 1 biến trong Kotlin

Khai báo một biến trong Kotlin sẽ khác trong java cụ thể cú pháp khai báo sẽ như sau:

var tên_biến : kiểu dữ liệu = Giá trị mặc định (nếu có)

* Khai báo local variable (Biến cục bộ) chúng ta sẽ sử dụng từ khóa : val

val a: Int = 1 
val b = 2 
val c: Int
c = 3
 • Khai báo biến có thể thay đổi giá trị (Mutable variable:)
var x = 5 
x += 1

3.Cách viết một hàm đơn giản.

 • Hàm có 2 tham số kiểu Int và trả về kết quả  kiểu Int.
fun sum(a: Int, b: Int): Int {
  return a + b
}
 • Hoặc có thể biến thành 1 hàm đơn giản như sau
fun sum(a: Int, b: Int) = a + b
 • Hàm không trả về kết quả tương tự với Void bên java ở đây chúng ta dùng Unit
fun printSum(a: Int, b: Int): Unit {
  println("sum of $a and $b is ${a + b}")
}

Tuy nhiên chúng ta cũng có thể bỏ luôn từ Unit nếu thích:

fun printSum(a: Int, b: Int) {
  println("sum of $a and $b is ${a + b}")
}

 

Vậy là ở bài viết này mình đã giới thiệu đến các bạn các kiểu biến dữ liệu, cách khai báo một biến và 3 kiểu hàm được dùng trong Kotlin rồi ^^

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...