Home Series Page 8

Series

Các series về lập trình ứng dụng android : firebase, webserice, library…..

Bài 1: Giới thiệu về Networking Library Volley android

1.Giới thiệu Volley là một Networking Library để quản lý các request Network  và lưu trữ những response không cần các Developer viết nhiều code...

Bài Viết Gần Đây