Sử dụng Horizontal RecyclerView trên Vertical RecyclerView giống Play Store

Hướng dẫn tạo Horizontal RecyclerView giống như trên app Play Store.

Đầu tiên mở file Build gradle lên thêm các phụ thuộc sau:

1.Tạo Model SingleItemModel.java

Model này có tác dụng lưu trữ dữ liệu của các đối tượng con.

2. Tạo đối tượng  SectionDataModel.jva

Đối tượng này dùng để lưu dữ liệu của một section. Nghĩa là 1 section sẽ gồm có một Tiêu đề và nhiều đối tượng con bên trong.

3. Tạo file list_item.xml

File này là giao diện của 1 section.

4. Tạo tiếp file list_single_card.xml

File này dùng hiện thị một đối tượng con trong section.

5. Ở activity_main.xml thêm một recyclerview như sau:

6. Tạo SectionListDataAdapter.java như sau

7. Tạo MyDataAdapter.java như sau:

8. Quay lại MainActivity.java để thiết lập các Adapter

Done tiến hành chạy app kiểm tra.

Link GitHub 

Bài viết được Edit từ android-pratap.blogspot.com

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...