Sử dụng Horizontal RecyclerView trên Vertical RecyclerView giống Play Store

Hướng dẫn tạo Horizontal RecyclerView giống như trên app Play Store.

Đầu tiên mở file Build gradle lên thêm các phụ thuộc sau:

 compile 'com.android.support:recyclerview-v7:25.1.1'
 compile 'com.android.support:cardview-v7:25.1.1'

1.Tạo Model SingleItemModel.java

Model này có tác dụng lưu trữ dữ liệu của các đối tượng con.

public class SingleItemModel {

  private String name;
  private String url;
  private String description;


  public SingleItemModel() {
  }

  public SingleItemModel(String name, String url) {
    this.name = name;
    this.url = url;
  }


  public String getUrl() {
    return url;
  }

  public void setUrl(String url) {
    this.url = url;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }


}

2. Tạo đối tượng  SectionDataModel.jva

Đối tượng này dùng để lưu dữ liệu của một section. Nghĩa là 1 section sẽ gồm có một Tiêu đề và nhiều đối tượng con bên trong.

public class SectionDataModel {

  private String headerTitle;
  private ArrayList<SingleItemModel> allItemsInSection;


  public SectionDataModel() {

  }

  public SectionDataModel(String headerTitle, ArrayList<SingleItemModel> allItemsInSection) {
    this.headerTitle = headerTitle;
    this.allItemsInSection = allItemsInSection;
  }


  public String getHeaderTitle() {
    return headerTitle;
  }

  public void setHeaderTitle(String headerTitle) {
    this.headerTitle = headerTitle;
  }

  public ArrayList<SingleItemModel> getAllItemsInSection() {
    return allItemsInSection;
  }

  public void setAllItemsInSection(ArrayList<SingleItemModel> allItemsInSection) {
    this.allItemsInSection = allItemsInSection;
  }


}

3. Tạo file list_item.xml

File này là giao diện của 1 section.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"

  android:background="?android:selectableItemBackground"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="5dp">

  <RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="2dp">
    
    <TextView
      android:id="@+id/itemTitle"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentLeft="true"
      android:layout_alignParentStart="true"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_gravity="center_vertical"
      android:layout_toLeftOf="@+id/btnMore"
      android:text="Sample title"
      android:textColor="@android:color/black"
      android:textSize="18sp" />

    <Button
      android:id="@+id/btnMore"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentEnd="true"
      android:layout_alignParentRight="true"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:text="more"
      android:background="@color/colorPrimary"
      android:textColor="#FFF" />

  </RelativeLayout>

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recycler_view_list"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="160dp"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:orientation="horizontal" />
  
</LinearLayout>

4. Tạo tiếp file list_single_card.xml

File này dùng hiện thị một đối tượng con trong section.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v7.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="horizontal"
  app:cardCornerRadius="5dp"
  app:cardUseCompatPadding="true"
  >

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="0dp"
    android:background="?android:selectableItemBackground"
    android:orientation="vertical">

    <ImageView
      android:id="@+id/itemImage"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="100dp"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:scaleType="fitCenter"
      android:src="@drawable/android" />


    <TextView
      android:id="@+id/tvTitle"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_below="@id/itemImage"
      android:gravity="center"
      android:padding="5dp"
      android:text="Sample title"
      android:textColor="@android:color/black"
      android:textSize="18sp" />


  </LinearLayout>

</android.support.v7.widget.CardView>

5. Ở activity_main.xml thêm một recyclerview như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.lynkdev.horizontalrecyclerview.MainActivity">

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/my_recycler_view"/>
</RelativeLayout>

6. Tạo SectionListDataAdapter.java như sau

public class SectionListDataAdapter extends RecyclerView.Adapter<SectionListDataAdapter.SingleItemRowHolder> {

  private ArrayList<SingleItemModel> itemsList;
  private Context mContext;

  public SectionListDataAdapter(Context context, ArrayList<SingleItemModel> itemsList) {
    this.itemsList = itemsList;
    this.mContext = context;
  }

  @Override
  public SingleItemRowHolder onCreateViewHolder(ViewGroup viewGroup, int i) {
    View v = LayoutInflater.from(viewGroup.getContext()).inflate(R.layout.list_single_card, null);
    SingleItemRowHolder mh = new SingleItemRowHolder(v);
    return mh;
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(SingleItemRowHolder holder, int i) {

    SingleItemModel singleItem = itemsList.get(i);

    holder.tvTitle.setText(singleItem.getName());

  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return (null != itemsList ? itemsList.size() : 0);
  }

  public class SingleItemRowHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

    private TextView tvTitle;
    private ImageView itemImage;

    private SingleItemRowHolder(View view) {
      super(view);

      this.tvTitle = (TextView) view.findViewById(R.id.tvTitle);
      this.itemImage = (ImageView) view.findViewById(R.id.itemImage);
      view.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {

          Toast.makeText(v.getContext(), tvTitle.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();

        }
      });


    }
  }
}

7. Tạo MyDataAdapter.java như sau:

public class MyDataAdapter extends RecyclerView.Adapter<MyDataAdapter.ItemRowHolder> {

  private ArrayList<SectionDataModel> dataList;
  private Context mContext;

  public MyDataAdapter(Context context, ArrayList<SectionDataModel> dataList) {
    this.dataList = dataList;
    this.mContext = context;
  }

  @Override
  public ItemRowHolder onCreateViewHolder(ViewGroup viewGroup, int i) {
    View v = LayoutInflater.from(viewGroup.getContext()).inflate(R.layout.list_item, null);
    return new ItemRowHolder(v);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(ItemRowHolder itemRowHolder, int i) {

    final String sectionName = dataList.get(i).getHeaderTitle();

    ArrayList singleSectionItems = dataList.get(i).getAllItemsInSection();

    itemRowHolder.itemTitle.setText(sectionName);

    SectionListDataAdapter itemListDataAdapter = new SectionListDataAdapter(mContext, singleSectionItems);

    itemRowHolder.recycler_view_list.setHasFixedSize(true);
    itemRowHolder.recycler_view_list.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(mContext, LinearLayoutManager.HORIZONTAL, false));
    itemRowHolder.recycler_view_list.setAdapter(itemListDataAdapter);
    itemRowHolder.recycler_view_list.setNestedScrollingEnabled(false);

    itemRowHolder.btnMore.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        Toast.makeText(v.getContext(), "Click event on more, "+ sectionName , Toast.LENGTH_SHORT).show();

      }
    });

  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return (null != dataList ? dataList.size() : 0);
  }

  public class ItemRowHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

    private TextView itemTitle;
    private RecyclerView recycler_view_list;
    private Button btnMore;

    private ItemRowHolder(View view) {
      super(view);
      this.itemTitle = (TextView) view.findViewById(R.id.itemTitle);
      this.recycler_view_list = (RecyclerView) view.findViewById(R.id.recycler_view_list);
      this.btnMore= (Button) view.findViewById(R.id.btnMore);
    }

  }

}

8. Quay lại MainActivity.java để thiết lập các Adapter

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  ArrayList<SectionDataModel> allSampleData;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    allSampleData = new ArrayList<SectionDataModel>();

    createDummyData();
    RecyclerView myRecyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.my_recycler_view);
    myRecyclerView.setHasFixedSize(true);
    MyDataAdapter adapter = new MyDataAdapter(this, allSampleData);
    myRecyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this, LinearLayoutManager.VERTICAL, false));
    myRecyclerView.setAdapter(adapter);
  }
  //Tạo dữ liệu
  public void createDummyData() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {

      SectionDataModel dm = new SectionDataModel();

      dm.setHeaderTitle("Section " + i);

      ArrayList<SingleItemModel> singleItem = new ArrayList<SingleItemModel>();
      for (int j = 0; j <= 5; j++) {
        singleItem.add(new SingleItemModel("Item " + j, "URL " + j));
      }

      dm.setAllItemsInSection(singleItem);

      allSampleData.add(dm);

    }
  }
}

Done tiến hành chạy app kiểm tra.

Link GitHub 

Bài viết được Edit từ android-pratap.blogspot.com

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...