Tạo Swipe RecyclerView sử dụng AndroidSwipeLayout

Android Swipe Layout đây là một thư viện mã ngồn mở trên github là một thành phần giao diện người dùng đẹp và bắt mắt. Ở bài viết này mình sẽ làm một demo cho các bạn cùng sử dụng.

Author for Creating this Library:
https://github.com/daimajia/
Library Link :
https://github.com/daimajia/AndroidSwipeLayout/
Wiki Page:
https://github.com/daimajia/AndroidSwipeLayout/wiki

1.Thêm các phụ thuộc vào build.gradle

2. Tạo swipe_row_item.xml như sau:

2. Trong activity_main.xml code như sau:

3. Tạo đối tượng Student.java như sau:

4. Tạo một file DividerItemDecoration.java như sau:

5. Trong drawable tạo một file divider.xml như sau

6. Tạo file SwipeRecyclerViewAdapter.java như sau

7. Quay lại MainActivity.java thiết lập dữ liệu

Done tiến hành Run App.

Download code Link GitHub

 

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...