Hướng dẫn custom toolbar hiển thị Spinner trong android

1.Giới thiệu Toolbar trong Android

Toolbar được tạo ra để thay thế Actionbar, cá nhân mình thấy nó dễ dàng chỉnh sửa lại giao diện hơn là Actionbar. Được giới thiệu từ API 21 nhưng google cũng cho ta 1 thư viện để có thể chạy nó trên các đời android thấp hơn. đó là android.support.v7.widget.Toolbar
Với toolbar các bạn cũng có thể custom nó giống như 1 actionbar, các bạn cũng có thể thêm các button và bắt sự kiện cho nó như 1 menu bình thường.

2. Gi ới thiệu Spinner

Spinner là view sử dụng để hiển thị lên một list các danh sách giống như listview mà chúng ta sẽ học ở phần sau, tuy nhiên bạn thường chỉ chọn 1 lựa chọn trong 1 danh sách đó thôi.
Một Spinner sẽ có dạng như sau:

Các bạn xem hình bên dưới để thấy rõ hơn.

3.Custom toolbar hiển thị Spinner

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị Spinner trên toolbar gồm các bước như sau:

  • Tạo một layour  toolbar chứa spinner
  • Tạo layout cho mỗi item của spinner
  • Tạo menu trên actionbar
  • Tạo CustomSpinnerAdapter
  • Code MainActivity
  • Run App
  1. Tạo layout toolbar.xml

2. Tạo layout spinner_row.xml cho mỗi item của Spinner

3. Tại acivity_main.xml inclue toolbar.xml vào

4. Tạo một file menu.xml trong thư mục menu như sau:

5. Tạo một drawable có tên spinner_selector.xml

6. Thay đổi style.xml như sau các bạn không thích có thể để nguyên

7. Các color sử dụng

8. Các text sử dụng trong string.xml

9. Tạo CustomSpinnerAdapter.java như sau:

10. Tại MainActivity.java thiết lập dữ liệu như sau

Tiến hành Run app lưu ý khi sử dụng cần test kỹ trên các thiết bị khác nhau.

Link: Github.

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...