Sử dụng lớp dialog fragment trong android

1.Giới thiệu

Dialog là dạng cửa sổ  cho phép người dùng có thể nhập thông tin hoặc xử lý sự kiện.
Ví dụ khi người dùng thoát ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ta cần đưa ra một cửa sổ nhỏ để xác nhận thông tin lại lần cuối.
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lớp Dialog Fragment cho phép tùy chinh và khả năng sử dụng cao hơn Dialog bình thường.

2. Cách sử dụng

Có 2 cách để sử dụng lớp này khi tạo một DialogFragment là onCreateView hoặc onCreateDialog.
Sử dụng onCreateView khi  hộp thoại sẽ được xác định thông qua một layout XML.
Sử dụng onCreateDialog khi bạn chỉ cần để xây dựng và cấu hình một lớp Dialog tiêu chuẩn (như AlertDialog).

3. Tạo một và sử dụng Dialog Fragment tổng quát.

Đầu tiên tạo một layout: custom_user_info.xml

Tiếp tục tạo một file  UserInfoDialog.java extent lớp DialogFragment

Quay lại activity_main.xml tạo giao diện như sau:

Thiết Lập code cho MainActivity.java để hiện thị Dialog

Run app kiểm tra.

Link GitHub

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...