Upload image file sử dụng Multipart retrofit 2 và php/mysql

1.CÁC BÀI VIẾT TRƯỚC

Trước khi bắt đầu bài viết  các bạn chưa xem các bài viết trước có thể quay lại xem để hiểu hơn:

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn cho các bạn một cách upload file sử dụng retrofit 2 tuy nhiên đó không phải cách theo document.

Hôm nay mình sẽ sử dụng cách chính thức đó là sử dụng Multipart để upload file.

2. Các thư viện sử dụng:

3.Cấu trúc project:

upload-image-use-retrofit2

4.Tạo giao diện upload:

5.Viết trang PHP để xử lý:

6.Viết API 

7.Tạo model nhận kết quả

8.Tại Activity chính viết các hàm sau:

CheckPermistion

9.Hàm lấy ảnh trong thư viện: 

Khai báo biến:

Code gọi Intent nhận dữ liệu:

Nhận dữ liệu intent

10.Lớp util ReadPathUtil.java

11.Viết hàm upload dữ liệu:

Công đoạn cuối cùng là, tiến hành upload file php lên server. build app.

Chúc các bạn thành công!

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...