Upload Image sử dụng retrofit 2 và php/mysql

Hi các bạn trước khi bắt đầu bài viết  các bạn chưa xem các bài viết trước có thể quay lại xem để hiểu hơn:

Trước khi băt đầu bài viết để hiểu hơn về retrofit các bạn xem trước các bài viết này:
Tìm Hiểu về Retrofit

Sử dụng retrofit getdata

Sử dụng retrofit post data

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload một image lên server sử dụng thư viện retrofit 2 theo cách mà mình hay làm.

Lưu ý đây không phải cách dựa trên document của Retrofit 2

Cấu trúc project:

upload-image-su-dung-retrofit2

Các thư viên hỗ trợ:

Sử dụng thư viện ButterKnife

 

  1. Tạo bảng

2. Viết trang PHP  như sau

3. Tạo giao diện

4. Bắt đầu code

  • Viết API

  • Viết model nhận thông tin trả về

  • MainActivity

Viết hàm checkpermistion cho android 6.0

  • Lấy ảnh trong thư viện sử dụng Intent

  • Nhận data, load ảnh lên imageView

  • Encode bitmap toString để upload lên server

  • Hàm upload như sau

  • Lớp Util xử dụng để get path của hình ảnh ()

Kết quả:

upload-image-su-dung-retrofit-android

Check link tại đây: http://dev.androidcoban.com/blog/upload/

upload-image-su-dung-retrofit2-android-co-ban upload-image-su-dung-retrofit2-android-co-ban-com

Vậy là xong tiến hành chạy và kiểm tra kết quả! Chúc các bạn thành công!

 

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.