Upload Image sử dụng retrofit 2 và php/mysql

2926

Hi các bạn trước khi bắt đầu bài viết  các bạn chưa xem các bài viết trước có thể quay lại xem để hiểu hơn:

Trước khi băt đầu bài viết để hiểu hơn về retrofit các bạn xem trước các bài viết này:
Tìm Hiểu về Retrofit

Sử dụng retrofit getdata

Sử dụng retrofit post data

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload một image lên server sử dụng thư viện retrofit 2 theo cách mà mình hay làm.

Lưu ý đây không phải cách dựa trên document của Retrofit 2

Cấu trúc project:

upload-image-su-dung-retrofit2

Các thư viên hỗ trợ:

Sử dụng thư viện ButterKnife

 

  1. Tạo bảng

2. Viết trang PHP  như sau

3. Tạo giao diện

4. Bắt đầu code

  • Viết API

  • Viết model nhận thông tin trả về

  • MainActivity

Viết hàm checkpermistion cho android 6.0

  • Lấy ảnh trong thư viện sử dụng Intent

  • Nhận data, load ảnh lên imageView

  • Encode bitmap toString để upload lên server

  • Hàm upload như sau

  • Lớp Util xử dụng để get path của hình ảnh ()

Kết quả:

upload-image-su-dung-retrofit-android

Check link tại đây: http://dev.androidcoban.com/blog/upload/

upload-image-su-dung-retrofit2-android-co-ban upload-image-su-dung-retrofit2-android-co-ban-com

Vậy là xong tiến hành chạy và kiểm tra kết quả! Chúc các bạn thành công!