Upload Image sử dụng retrofit 2 và php/mysql

Hi các bạn trước khi bắt đầu bài viết  các bạn chưa xem các bài viết trước có thể quay lại xem để hiểu hơn:

Trước khi băt đầu bài viết để hiểu hơn về retrofit các bạn xem trước các bài viết này:
Tìm Hiểu về Retrofit

Sử dụng retrofit getdata

Sử dụng retrofit post data

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload một image lên server sử dụng thư viện retrofit 2 theo cách mà mình hay làm.

Lưu ý đây không phải cách dựa trên document của Retrofit 2

Cấu trúc project:

upload-image-su-dung-retrofit2

Các thư viên hỗ trợ:

Sử dụng thư viện ButterKnife

 compile 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.0.2'
  compile 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.0.2'
  compile 'com.jakewharton:butterknife:8.4.0'
  apt 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.4.0'
  compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'

 

 1. Tạo bảng
CREATE TABLE `imageupload`(
  `id` INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `url` VARCHAR(50) NOT NULL,
  UNIQUE (id)
);

2. Viết trang PHP  như sau

<?php
	require_once('dbConnect.php');
	mysqli_set_charset($con,'utf8');
	$response = array();
	if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST') {
		$imageName = $_POST['imageName'];	
		
		$imageCode = $_POST['imageCode'];	
		
		// Tạo một thư mục chứa ảnh
		// imaName là tên ảnh, để không trùng các bạn có thể add thêm ngày tháng cho nó
		$path = "upload/$imageName";
		// Đường dẫn
		$actualpath = "http://dev.androidcoban.com/blog/$path";
		 	
		$query = "INSERT INTO imageupload(url)VALUES ('$actualpath')";	
		 if(mysqli_query($con,$query)){
			// đẩy data vào path
			file_put_contents($path,base64_decode($imageCode));
			$response["message"] = "Success";
			}
			 mysqli_close($con);
	}
	else{
		$response["message"] = "Failed";
		}
		// echoing JSON response
   echo json_encode($response);
?>

3. Tạo giao diện

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Choose Image"
    android:id="@+id/buttonChoose"
    tools:ignore="HardcodedText" />
  
  <ImageView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:id="@+id/imageView" />
  
  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Upload Image"
    android:id="@+id/buttonUpload" />
</LinearLayout>

4. Bắt đầu code

 • Viết API
public interface APIUpload {
  @FormUrlEncoded
  @POST("upload-image.php")
  Call<Message> uploadImage(@Field("imageCode")String imgCode,
               @Field("imageName")String imgName);
}
 • Viết model nhận thông tin trả về
public class Message implements Serializable{
  @SerializedName("message")
  private String message;
//contructor
//getter/ setter
}
 • MainActivity

Viết hàm checkpermistion cho android 6.0

  //Check permistion android 6.0
  private void checkPermistion() {
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this,
        Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)
        != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(MainActivity.this,
          Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)) {

      } else {
        ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this,
            new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE},
            1);
      }
    }
  }
 • Lấy ảnh trong thư viện sử dụng Intent
  @OnClick(R.id.buttonChoose)
  public void chooseImage(){
    checkPermistion();
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
    intent.setType("image/*");
    startActivityForResult(intent, 0);
  }
 • Nhận data, load ảnh lên imageView
 @Override
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    if (requestCode == 0 && resultCode == MainActivity.this.RESULT_OK) {
      PATH = RealPathUtil.getPath(MainActivity.this, data.getData());
      Uri uri = Uri.fromFile(new File(PATH));
      // Get name
      imgName = PATH.substring(PATH.lastIndexOf("/")+1);
      Toast.makeText(MainActivity.this, imgName, Toast.LENGTH_LONG).show();
      try {
        //Get BitMap
        bitmap = MediaStore.Images.Media.getBitmap(getContentResolver(), uri);
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      // Load image
      Glide.with(MainActivity.this).load(uri).override(420, 594).centerCrop().into(imageView);
      Toast.makeText(this, PATH, Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }
 • Encode bitmap toString để upload lên server
  // Encode bitmap to String
  public String getBitMap(Bitmap bmp){
    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
    bmp.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 50, baos);
    byte[] imageBytes = baos.toByteArray();
    String encodedImage = Base64.encodeToString(imageBytes, Base64.DEFAULT);
    return encodedImage;
  }
 • Hàm upload như sau
@OnClick(R.id.buttonUpload)
  public void uploadImage() {
    imgCode = getBitMap(bitmap);
    Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(UPLOAD_URL)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build();
    APIUpload apiUpload = retrofit.create(APIUpload.class);
    Call<Message> call = apiUpload.uploadImage(imgCode,imgName);
    call.enqueue(new Callback<Message>() {
      @Override
      public void onResponse(Call<Message> call, Response<Message> response) {
        Message message = response.body();
        if (message.getMessage().equals("Success")) {
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Upload Success!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Upload Failed!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      }

      @Override
      public void onFailure(Call<Message> call, Throwable t) {
        Log.e(TAG, t.getMessage());
      }
    });
  }
 • Lớp Util xử dụng để get path của hình ảnh ()
public class RealPathUtil {

  /// get path API >19 KITKAT
  public static String getPath(final Context context, final Uri uri) {

    // DocumentProvider
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT && DocumentsContract.isDocumentUri(context, uri)) {
      // ExternalStorageProvider
      if (isExternalStorageDocument(uri)) {
        final String docId = DocumentsContract.getDocumentId(uri);
        final String[] split = docId.split(":");
        final String type = split[0];

        if ("primary".equalsIgnoreCase(type)) {
          return Environment.getExternalStorageDirectory() + "/" + split[1];
        }

        // TODO handle non-primary volumes
      }
      // DownloadsProvider
      else if (isDownloadsDocument(uri)) {

        final String id = DocumentsContract.getDocumentId(uri);
        final Uri contentUri = ContentUris.withAppendedId(
            Uri.parse("content://downloads/public_downloads"), Long.valueOf(id));

        return getDataColumn(context, contentUri, null, null);
      }
      // MediaProvider
      else if (isMediaDocument(uri)) {
        final String docId = DocumentsContract.getDocumentId(uri);
        final String[] split = docId.split(":");
        final String type = split[0];

        Uri contentUri = null;
        if ("image".equals(type)) {
          contentUri = MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
        } else if ("video".equals(type)) {
          contentUri = MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
        } else if ("audio".equals(type)) {
          contentUri = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
        }

        final String selection = "_id=?";
        final String[] selectionArgs = new String[] {
            split[1]
        };

        return getDataColumn(context, contentUri, selection, selectionArgs);
      }
    }
    // MediaStore (and general)
    else if ("content".equalsIgnoreCase(uri.getScheme())) {
      return getDataColumn(context, uri, null, null);
    }
    // File
    else if ("file".equalsIgnoreCase(uri.getScheme())) {
      return uri.getPath();
    }

    return null;
  }

  /**
   * Get the value of the data column for this Uri. This is useful for
   * MediaStore Uris, and other file-based ContentProviders.
   *
   * @param context The context.
   * @param uri The Uri to query.
   * @param selection (Optional) Filter used in the query.
   * @param selectionArgs (Optional) Selection arguments used in the query.
   * @return The value of the _data column, which is typically a file path.
   */
  public static String getDataColumn(Context context, Uri uri, String selection,
                    String[] selectionArgs) {

    Cursor cursor = null;
    final String column = "_data";
    final String[] projection = {
        column
    };

    try {
      cursor = context.getContentResolver().query(uri, projection, selection, selectionArgs,
          null);
      if (cursor != null && cursor.moveToFirst()) {
        final int column_index = cursor.getColumnIndexOrThrow(column);
        return cursor.getString(column_index);
      }
    } finally {
      if (cursor != null)
        cursor.close();
    }
    return null;
  }


  /**
   * @param uri The Uri to check.
   * @return Whether the Uri authority is ExternalStorageProvider.
   */
  public static boolean isExternalStorageDocument(Uri uri) {
    return "com.android.externalstorage.documents".equals(uri.getAuthority());
  }

  /**
   * @param uri The Uri to check.
   * @return Whether the Uri authority is DownloadsProvider.
   */
  public static boolean isDownloadsDocument(Uri uri) {
    return "com.android.providers.downloads.documents".equals(uri.getAuthority());
  }

  /**
   * @param uri The Uri to check.
   * @return Whether the Uri authority is MediaProvider.
   */
  public static boolean isMediaDocument(Uri uri) {
    return "com.android.providers.media.documents".equals(uri.getAuthority());
  }
}

Kết quả:

upload-image-su-dung-retrofit-android

Check link tại đây: http://dev.androidcoban.com/blog/upload/

upload-image-su-dung-retrofit2-android-co-ban upload-image-su-dung-retrofit2-android-co-ban-com

Vậy là xong tiến hành chạy và kiểm tra kết quả! Chúc các bạn thành công!

 

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.