Hướng dẫn sử dụng thư viện retrofit 2 dùng phương thức POST

Trước khi băt đầu bài viết để hiểu hơn về retrofit các bạn xem trước các bài viết này:
Tìm Hiểu về Retrofit

Sử dụng thư viện ButterKnife

Sử dụng retrofit getdata

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn POST dữ liệu từ client lên server sử dụng Retrofit .
Dưới đây là hình ảnh cũng như kết quả

su-dung-retrofit2-post-data-1 su-dung-retrofit2-post-data-2

su-dung-retrofit2-post-data-android-coban

  1. Chuẩn bị

Mở build.gradle thêm các thư viện sau:

2. Cấu trúc project như sau:

Tương tự bài trước: Tuy nhiên mình có thêm một model để nhận kết quả khi post, nói ở phần bên dưới.

su-dung-retrofit2

3. Thiết kế giao diện:

  • Tạo model Message.java 

  • Viết API bằng PHP

  • APIService.java

FormUrlEncoded dùng để mã hóa dữ liệu trước khi post
Field (keyname) các giá trị sẽ Post lên ở đây mình post 3 giá trị,

  • Quay lại InsertActivity.java

Mình tiến hành gọi API và xử lý nhận kết quả trả về là một Message.

  • Toàn bộ code activity Insert sẽ như sau:

Cuối cùng tiến hành run và Kiểm tra!

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.