Hướng dẫn sử dụng thư viện retrofit 2 dùng phương thức POST

Trước khi băt đầu bài viết để hiểu hơn về retrofit các bạn xem trước các bài viết này:
Tìm Hiểu về Retrofit

Sử dụng thư viện ButterKnife

Sử dụng retrofit getdata

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn POST dữ liệu từ client lên server sử dụng Retrofit .
Dưới đây là hình ảnh cũng như kết quả

su-dung-retrofit2-post-data-1 su-dung-retrofit2-post-data-2

su-dung-retrofit2-post-data-android-coban

 1. Chuẩn bị

Mở build.gradle thêm các thư viện sau:

  compile 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.0.2'
  compile 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.0.2'
  compile 'com.google.code.gson:gson:2.6.2'
  //Thư viện butterknife bạn nào chưa biết sử dụng xem bài ở phần đầu
  compile 'com.jakewharton:butterknife:8.4.0'
  apt 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.4.0'

  compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'
  compile 'com.android.support:recyclerview-v7:24.2.1'
  compile 'com.android.support:cardview-v7:24.2.1'

2. Cấu trúc project như sau:

Tương tự bài trước: Tuy nhiên mình có thêm một model để nhận kết quả khi post, nói ở phần bên dưới.

su-dung-retrofit2

3. Thiết kế giao diện:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:fontFamily="serif"
    android:text="@string/insertTitle"
    android:textAlignment="center"
    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Headline" />

  <android.support.design.widget.TextInputLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <EditText
      android:id="@+id/edtName"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="@string/edtName" />
  </android.support.design.widget.TextInputLayout>

  <android.support.design.widget.TextInputLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <EditText
      android:id="@+id/edtDecription"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="@string/edtdecrip" />
  </android.support.design.widget.TextInputLayout>

  <android.support.design.widget.TextInputLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <EditText
      android:id="@+id/edtPrice"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:hint="@string/edtPrice" />
  </android.support.design.widget.TextInputLayout>

  <Button
    android:id="@+id/btnInsert"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:text="@string/btninsert"
    android:textStyle="bold"
    android:typeface="serif" />

</LinearLayout>
 • Tạo model Message.java 
public class Message {
  @SerializedName("message")
  private String message;

  public Message(String message) {
    this.message = message;
  }

  public String getMessage() {
    return message;
  }

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }
}
 • Viết API bằng PHP
<?php
	require_once('dbConnect.php');
	mysqli_set_charset($con,'utf8');
	$response = array();
	if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
			$product_name = $_POST['productName'];
			$decription =$_POST['decription'];
			$price = $_POST['price'];	 	
		$query = "INSERT INTO product(product_name,decription,price)VALUES ('$product_name','$decription','$price')";	
		if (mysqli_query($con,$query)) {
			 $response["success"] = 1;
		}
	} else {
			$response["success"] = 0;
		}
		// echoing JSON response
   echo json_encode($response);
?>
 • APIService.java

FormUrlEncoded dùng để mã hóa dữ liệu trước khi post
Field (keyname) các giá trị sẽ Post lên ở đây mình post 3 giá trị,

  @FormUrlEncoded
  @POST("addproduct.php")
  Call<Message> insertProduct(
      @Field("productName") String product_name,
      @Field("decription") String decription,
      @Field("price") String price);
 • Quay lại InsertActivity.java

Mình tiến hành gọi API và xử lý nhận kết quả trả về là một Message.

 public void postRegisterUser(){
    String productName = edtName.getText().toString();
    String decription = edtDecription.getText().toString();
    String price = edtPrice.getText().toString();
    Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(URL_GET_PRODUCT)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build();
    APIService apiService = retrofit.create(APIService.class);
    Call<Message> call = apiService.insertProduct(productName,decription,price);
    call.enqueue(new Callback<Message>() {
      @Override
      public void onResponse(Call<Message> call, Response<Message> response) {
        Message message = response.body();
        if (message.getMessage().equals("success") ) {
          Toast.makeText(getApplicationContext(),"Inserted!" , Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
          Toast.makeText(getApplicationContext(),"Failed!" , Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }

      }

      @Override
      public void onFailure(Call<Message> call, Throwable t) {
        Log.e(TAG, "onFailure: " + t.getMessage());
      }
    });
  }
 • Toàn bộ code activity Insert sẽ như sau:
public class InsertActivity extends AppCompatActivity {

  @BindView(R.id.edtName) EditText edtName;
  @BindView(R.id.edtDecription) EditText edtDecription;
  @BindView(R.id.edtPrice) EditText edtPrice;
  String URL_GET_PRODUCT = "http://dev.androidcoban.com/blog/";
  String TAG = InsertActivity.class.getSimpleName();
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_insert);
    ButterKnife.bind(this);
  }

  @OnClick(R.id.btnInsert)
  public void postRegisterUser(){
    String productName = edtName.getText().toString();
    String decription = edtDecription.getText().toString();
    String price = edtPrice.getText().toString();
    Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(URL_GET_PRODUCT)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build();
    APIService apiService = retrofit.create(APIService.class);
    Call<Message> call = apiService.insertProduct(productName,decription,price);
    call.enqueue(new Callback<Message>() {
      @Override
      public void onResponse(Call<Message> call, Response<Message> response) {
        Message message = response.body();
        if (message.getMessage().equals("success") ) {
          Toast.makeText(getApplicationContext(),"Inserted!" , Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
          Toast.makeText(getApplicationContext(),"Failed!" , Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }

      }

      @Override
      public void onFailure(Call<Message> call, Throwable t) {
        Log.e(TAG, "onFailure: " + t.getMessage());
      }
    });
  }
}

Cuối cùng tiến hành run và Kiểm tra!

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.