Hướng dẫn sử dụng thư viện retrofit 2 get json data

Trước khi băt đầu bài viết để hiểu hơn về retrofit các bạn xem trước các bài viết này:
Tìm Hiểu về Retrofit

Sử dụng thư viện ButterKnife

Như các bài viết về Volley thì bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận dữ liệu json từ server sử dụng Retrofit 2.

  1. Chuẩn bị

Mở build.gradle thêm các thư viện sau:

2. Cấu trúc project như sau:

su-dung-retrofit2

 

3. Thiết kế giao diện:

xu-dung-volley-parse-json-array-2 xu-dung-volley-parse-json-array-1

  • activity_main.xml

  • grid_item.xml

4. Sử dụng API có sẵn của mình:

Các bạn chú ý phần mình tô đỏ, là cái trường trog table của database, bạn nào chưa biết cách tạo API có thể xem lại bài trước tại đây.

http://dev.androidcoban.com/blog/getallproducts.php

su-dung-retrofit2

Tiến hành tạo các package và class java như trong cấu trúc.

Tại APIService.java

Hàm này sẽ trả về 1 list các sản phẩm mà API mình gửi xuống.

Model  Products.java

Sử dụng thư viện gson để ánh xạ dữ liệu

Tạo adapter để hiển thị dữ liệu : ProductAdapter.java

  • Tại Mainactivity.java mình viết hàm để sử dụng APIServer
    Hàm này sử dụng link API là:

    Tại OnRespones nhận dữ liệu tiến hành add vào Arraylist để hiển thị lên View.

Toàn bộ code của ActivityMain.java

Nhớ thêm quyền Internet tại Manifest

Cuối cùng chạy và kiểm tra kết quả! Chúc các bạn thành công!

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...