Hướng dẫn sử dụng thư viện retrofit 2 get json data

Trước khi băt đầu bài viết để hiểu hơn về retrofit các bạn xem trước các bài viết này:
Tìm Hiểu về Retrofit

Sử dụng thư viện ButterKnife

Như các bài viết về Volley thì bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận dữ liệu json từ server sử dụng Retrofit 2.

 1. Chuẩn bị

Mở build.gradle thêm các thư viện sau:

  compile 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.0.2'
  compile 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.0.2'
  compile 'com.google.code.gson:gson:2.6.2'
  //Thư viện butterknife bạn nào chưa biết sử dụng xem bài ở phần đầu
  compile 'com.jakewharton:butterknife:8.4.0'
  apt 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.4.0'

  compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'
  compile 'com.android.support:recyclerview-v7:24.2.1'
  compile 'com.android.support:cardview-v7:24.2.1'

2. Cấu trúc project như sau:

su-dung-retrofit2

 

3. Thiết kế giao diện:

xu-dung-volley-parse-json-array-2 xu-dung-volley-parse-json-array-1

 • activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="15dp"
    android:id="@+id/button"
    android:text="@string/btnGet" />
  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recycler_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>
 • grid_item.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_weight="2"
  android:orientation="vertical">

  <android.support.v7.widget.CardView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/cardView"
    android:layout_weight="0.8"
    android:layout_marginBottom="0dp"
    android:layout_marginLeft="5dp"
    android:layout_marginRight="5dp"
    android:layout_marginTop="9dp"
    card_view:cardElevation="0.01dp"
    card_view:cardCornerRadius="10dp">

    <LinearLayout
      android:id="@+id/top_layout"
      android:layout_width="match_parent"
      android:orientation="vertical"
      android:layout_height="wrap_content">

      <ImageView
        android:id="@+id/img_Thumnail"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="99dp"
        android:scaleType="fitXY" />

      <TextView
        android:id="@+id/tv_Name"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="40dp"
        android:layout_gravity="bottom"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="16dp"
        android:typeface="serif"
        android:gravity="center_vertical|center" />
    </LinearLayout>
  </android.support.v7.widget.CardView>
</LinearLayout>

4. Sử dụng API có sẵn của mình:

Các bạn chú ý phần mình tô đỏ, là cái trường trog table của database, bạn nào chưa biết cách tạo API có thể xem lại bài trước tại đây.

http://dev.androidcoban.com/blog/getallproducts.php

su-dung-retrofit2

Tiến hành tạo các package và class java như trong cấu trúc.

Tại APIService.java

Hàm này sẽ trả về 1 list các sản phẩm mà API mình gửi xuống.

public interface APIService {
  @GET("getallproducts.php")
  Call<List<Products>> getAllProduct();
}

Model  Products.java

Sử dụng thư viện gson để ánh xạ dữ liệu

com.google.gson.annotations.SerializedName
public class Products implements Serializable {
  @SerializedName("id_product")
  private int idProduct;
  @SerializedName("product_name")
  private String productName;
  @SerializedName("decription")
  private String decription;
  @SerializedName("price")
  private String price;
  @SerializedName("thumnail")
  private String thumnail;
  // Thêm vào các hàm contructor, getter, setter, toString
}

Tạo adapter để hiển thị dữ liệu : ProductAdapter.java

public class ProductAdapter extends RecyclerView.Adapter<ProductAdapter.ShowHolder> {

  private List<Products> productList;
  private Context context;

  class ShowHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

    @BindView(R.id.cardView) CardView cardView;
    @BindView(R.id.tv_Name) TextView tvProductName;
    @BindView(R.id.img_Thumnail) ImageView img_Thumnail;

    public ShowHolder(View itemView) {
      super(itemView);
      ButterKnife.bind(this, itemView);
    }
  }

  public ProductAdapter(List<Products> productList, Context context) {
    this.productList = productList;
    this.context = context;
  }

  @Override
  public ShowHolder onCreateViewHolder(ViewGroup viewGroup, int i) {

    View view = LayoutInflater.from(viewGroup.getContext())
        .inflate(R.layout.grid_item, viewGroup, false);
    ShowHolder showHolder= new ShowHolder(view);
    return showHolder;
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(ShowHolder showHolder, int i) {
    Products product = productList.get(i);
    showHolder.tvProductName.setText(product.getProductName());
    Glide.with(context).load(product.getThumnail())
        .override(150,150).centerCrop().into(showHolder.img_Thumnail);
  }
  @Override
  public int getItemCount() {
    return productList.size();
  }

}
 • Tại Mainactivity.java mình viết hàm để sử dụng APIServer
  Hàm này sử dụng link API là:

  String URL_GET_PRODUCT = "http://dev.androidcoban.com/blog/";

  Tại OnRespones nhận dữ liệu tiến hành add vào Arraylist để hiển thị lên View.

  private void getAllProduct() {
    Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(URL_GET_PRODUCT)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build();
    APIService apiService = retrofit.create(APIService.class);
    Call<List<Products>> call = apiService.getAllProduct();
    call.enqueue(new Callback<List<Products>>() {
      @Override
      public void onResponse(Call<List<Products>> call, Response<List<Products>> response) {
        List<Products> productsList = response.body();
        for (int i = 0; i<productsList.size() ; i++) {
          productList.add(productsList.get(i));
          Log.d(TAG, "onResponse" + productsList.get(i).toString());
        }
        productAdapter.notifyDataSetChanged();
      }

      @Override
      public void onFailure(Call<List<Products>> call, Throwable t) {
        Log.e(TAG, "onFailure: " + t.getMessage());
      }
    });
  }

Toàn bộ code của ActivityMain.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @BindView(R.id.recycler_view) RecyclerView recyclerview;
  RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager;
  private ArrayList<Products> productList;
  private ProductAdapter productAdapter;
  String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
  String URL_GET_PRODUCT = "http://dev.androidcoban.com/blog/";
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    productList = new ArrayList<>();
    ButterKnife.bind(this);
    addControl();
  }

  private void addControl() {
    recyclerview.setHasFixedSize(true);
    // Create 2 col
    mLayoutManager = new GridLayoutManager(MainActivity.this, 2);
    recyclerview.setLayoutManager(mLayoutManager);
    productList = new ArrayList<>();
    productAdapter = new ProductAdapter(productList, MainActivity.this);
    recyclerview.setAdapter(productAdapter);
  }

  @OnClick(R.id.button)
  public void getProduct() {
    getAllProduct();
    // productAdapter.notifyDataSetChanged();
  }

  private void getAllProduct() {
    Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(URL_GET_PRODUCT)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build();
    APIService apiService = retrofit.create(APIService.class);
    Call<List<Products>> call = apiService.getAllProduct();
    call.enqueue(new Callback<List<Products>>() {
      @Override
      public void onResponse(Call<List<Products>> call, Response<List<Products>> response) {
        List<Products> productsList = response.body();
        for (int i = 0; i<productsList.size() ; i++) {
          productList.add(productsList.get(i));
          Log.d(TAG, "onResponse" + productsList.get(i).toString());
        }
        productAdapter.notifyDataSetChanged();
      }

      @Override
      public void onFailure(Call<List<Products>> call, Throwable t) {
        Log.e(TAG, "onFailure: " + t.getMessage());
      }
    });
  }
}

Nhớ thêm quyền Internet tại Manifest

 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

Cuối cùng chạy và kiểm tra kết quả! Chúc các bạn thành công!

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...