Bài 4: Get và parse json array sử dụng volley và php

Tiếp theo bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết trang php để trả về một array json và dùng volley để lấy dữ liệu, kết hợp thư viện glide để load ảnh một cách đơn giản nhất.

xu-dung-volley-parse-json-array-1xu-dung-volley-parse-json-array-2
Trước khi xem bài viết này bạn nào chưa xem các bài viết trước có thể quay lại xem để tìm hiểu về cách cài đặt server và các chức năng của volley.

 • Các bước thực hiện
  – Tạo table, insert dữ liệu trên database
  – Viết trang php để lấy dữ liệu
  – Sử dụng volley gửi request nhận data
  – Parse data lên recyclerView
 • Các thư viện sử dụng
  compile 'com.android.volley:volley:1.0.0'
  compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'
  compile 'com.android.support:recyclerview-v7:24.2.1'
  compile 'com.android.support:cardview-v7:24.2.1'

Các bước thực hiện

– Tạo bảng và data:

CREATE TABLE `product`(
  `id_product` INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `product_name` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `decription` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `price` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `thumnail` VARCHAR(200) NOT NULL
  UNIQUE (id_product)
);
INSERT INTO `product`(`product_name`, `decription`, `price`, `thumnail`) VALUES ("Sản phẩm 1","Đây là mô tả của sản phẩm 1","100.000","http://juliettewedding.vn/cdn/store/1339/album/4503/01%20copy3.jpg");
INSERT INTO `product`(`product_name`, `decription`, `price`, `thumnail`) VALUES ("Sản phẩm 2","Đây là mô tả của sản phẩm 2","100.000","http://juliettewedding.vn/cdn/store/1339/album/4503/01%20copy3.jpg");
INSERT INTO `product`(`product_name`, `decription`, `price`, `thumnail`) VALUES ("Sản phẩm 3","Đây là mô tả của sản phẩm 3","100.000","http://juliettewedding.vn/cdn/store/1339/album/4503/01%20copy3.jpg");
INSERT INTO `product`(`product_name`, `decription`, `price`, `thumnail`) VALUES ("Sản phẩm 4","Đây là mô tả của sản phẩm 4","100.000","http://juliettewedding.vn/cdn/store/1339/album/4503/01%20copy3.jpg")

– Viết trang php để lấy dữ liệu:

<?php
	require_once('dbConnect.php');
	mysqli_set_charset($con,'utf8');
	$query = "SELECT * FROM `product`";
	$result = mysqli_query($con,$query);
	$output = array();

	while($row = mysqli_fetch_array($result)) 
	{		
						$id_product = $row["id_product"];
						$product_name = $row["product_name"];
						$decription = $row["decription"];
						$price 		= $row["price"];
						$thumnail 	= $row["thumnail"];
			
		array_push($output, new Product($id_product,$product_name,$decription,$price,$thumnail));
	}

	echo json_encode($output); //return json array
	
	// Create object
	class Product{
		 var $id_product;
		 var $product_name;
		 var $decription;
		 var $price;
		 var $thumnail;
		 function Product($id_product,$product_name,$decription,$price,$thumnail){
			 $this->id_product = $id_product;
			 $this->product_name = $product_name;
			 $this->decription = $decription;
			 $this->price = $price;
			 $this->thumnail = $thumnail;
		 }
	}
?>

Upload trang php lên host
Check dữ liệu trả về có thể sử dụng extention postman, hoặc dùng codebeauty

androidcoban.com

– Tiến hành get dữ liệu về app:
+ activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="15dp"
    android:id="@+id/button"
    android:text="@string/btnGet" />
  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recycler_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>

+ grid_item.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_weight="2"
  android:orientation="vertical">

  <android.support.v7.widget.CardView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/cardView"
    android:layout_weight="0.8"
    android:layout_marginBottom="0dp"
    android:layout_marginLeft="5dp"
    android:layout_marginRight="5dp"
    android:layout_marginTop="9dp"
    card_view:cardElevation="0.01dp"
    card_view:cardCornerRadius="10dp">

    <LinearLayout
      android:id="@+id/top_layout"
      android:layout_width="match_parent"
      android:orientation="vertical"
      android:layout_height="wrap_content">

      <ImageView
        android:id="@+id/img_Thumnail"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="99dp"
        android:scaleType="fitXY" />

      <TextView
        android:id="@+id/tv_Name"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="40dp"
        android:layout_gravity="bottom"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="16dp"
        android:typeface="serif"
        android:gravity="center_vertical|center" />
    </LinearLayout>
  </android.support.v7.widget.CardView>
</LinearLayout>

+ Tạo một model:

public class Product implements Serializable {
  private int idProduct;
  private String productName;
  private String decription;
  private String price;
  private String thumnail;
  public Product() {
  }

  public Product(int idProduct, String productName, String decription, String price, String thumnail) {
    this.idProduct = idProduct;
    this.productName = productName;
    this.decription = decription;
    this.price = price;
    this.thumnail = thumnail;
  }

  public String getThumnail() {
    return thumnail;
  }

  public void setThumnail(String thumnail) {
    this.thumnail = thumnail;
  }

  public int getIdProduct() {
    return idProduct;
  }

  public void setIdProduct(int idProduct) {
    this.idProduct = idProduct;
  }

  public String getProductName() {
    return productName;
  }

  public void setProductName(String productName) {
    this.productName = productName;
  }

  public String getDecription() {
    return decription;
  }

  public void setDecription(String decription) {
    this.decription = decription;
  }

  public String getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(String price) {
    this.price = price;
  }
}

+ Tạo một Adapter các bạn nào chưa biết sử dụng có thể tham khảo tại đây.

public class ProductAdapter extends RecyclerView.Adapter<ProductAdapter.ShowHolder> {

  private List<Product> productList;
  private Context context;

  class ShowHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

     CardView cardView;
     TextView tvProductName;
     ImageView img_Thumnail;

     ShowHolder(View itemView) {
      super(itemView);
      cardView = (CardView) itemView.findViewById(R.id.cardView);
      tvProductName = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_Name);
      img_Thumnail = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.img_Thumnail);
    }
  }

  public ProductAdapter(List<Product> productList, Context context) {
    this.productList = productList;
    this.context = context;
  }

  @Override
  public ShowHolder onCreateViewHolder(ViewGroup viewGroup, int i) {

    View view = LayoutInflater.from(viewGroup.getContext())
        .inflate(R.layout.gird_item, viewGroup, false);
    ShowHolder showHolder= new ShowHolder(view);
    return showHolder;
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(ShowHolder showHolder, int i) {
    Product product = productList.get(i);
    showHolder.tvProductName.setText(product.getProductName());
    Glide.with(context).load(product.getThumnail())
          .override(150,150).centerCrop().into(showHolder.img_Thumnail);
  }
  @Override
  public int getItemCount() {
    return productList.size();
  }

}

+ Xử lý lấy dữ liệu tại MainActivity

Dữ liệu nhận về là một mảng array, mình tiến hành chuyển các phần tử thành Object sau đó set giá trị vào List.

JsonArrayRequest request = new JsonArrayRequest(Request.Method.GET, URL_GET_PRODUCT, null,
        new Response.Listener<JSONArray>() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
            try {
              // Convert json array to jsonobject
              for (int i = 0; i < response.length(); i++) {
                JSONObject item = response.getJSONObject(i);
                Product product = new Product();
                product.setIdProduct(item.getInt("id_product"));
                product.setProductName(item.getString("product_name"));
                product.setPrice(item.getString("decription"));
                product.setDecription(item.getString("price"));
                product.setThumnail(item.getString("thumnail"));

                productList.add(product);
              }
              productAdapter.notifyDataSetChanged();
            } catch (Exception ex) {
              Log.e(TAG, ex.toString());
            }
            loading.dismiss();
          }
        },
        new Response.ErrorListener() {
          @Override
          public void onErrorResponse(VolleyError error) {
            loading.dismiss();
            VolleyLog.e(TAG, error.toString());
          }
        });
    RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(MainActivity.this);
    requestQueue.add(request);
  }

+ Xử lý sự kiện click đổ dữ liệu vào adapter

// Get Product List
getAllProduct();
productAdapter = new ProductAdapter(productList, MainActivity.this);
recyclerview.setAdapter(productAdapter);

Toàn bộ code phần xử lý:

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private RecyclerView recyclerview;
  private RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager;
  private ArrayList<Product> productList;
  private ProductAdapter productAdapter;
  private Button btnGet;
  String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
  String URL_GET_PRODUCT = "http://dev.androidcoban.com/blog/getallproducts.php?";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    addControl();
    addEvent();
  }

  private void addEvent() {
    btnGet.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        // Get Product List
        getAllProduct();
        productAdapter = new ProductAdapter(productList, MainActivity.this);
        recyclerview.setAdapter(productAdapter);
      }
    });
  }

  private void addControl() {
    recyclerview = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);
    btnGet = (Button) findViewById(R.id.btnGetData);
    recyclerview.setHasFixedSize(true);
    // Create 2 col
    mLayoutManager = new GridLayoutManager(MainActivity.this, 2);
    recyclerview.setLayoutManager(mLayoutManager);
    productList = new ArrayList<>();
  }

  /**
   * Get all project
   * result json array
   */
  private void getAllProduct() {
    final ProgressDialog loading = new ProgressDialog(MainActivity.this);
    loading.setMessage("Loading....");
    loading.show();
    JsonArrayRequest request = new JsonArrayRequest(Request.Method.GET, URL_GET_PRODUCT, null,
        new Response.Listener<JSONArray>() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
            try {
              // Convert json array to jsonobject
              for (int i = 0; i < response.length(); i++) {
                JSONObject item = response.getJSONObject(i);
                Product product = new Product();
                product.setIdProduct(item.getInt("id_product"));
                product.setProductName(item.getString("product_name"));
                product.setPrice(item.getString("decription"));
                product.setDecription(item.getString("price"));
                product.setThumnail(item.getString("thumnail"));

                productList.add(product);
              }
              productAdapter.notifyDataSetChanged();
            } catch (Exception ex) {
              Log.e(TAG, ex.toString());
            }
            loading.dismiss();

          }

        },
        new Response.ErrorListener() {
          @Override
          public void onErrorResponse(VolleyError error) {
            loading.dismiss();
            VolleyLog.e(TAG, error.toString());
          }
        });
    RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(MainActivity.this);
    requestQueue.add(request);
  }

}

Cuối cùng thêm quyền internet vào manifest và chạy project!

Ở project này mình có sử dụng thư viện Glide ở các bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khai thác thư viện này, chúc các bạn thành công!

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...