Bài 4: Get và parse json array sử dụng volley và php

Tiếp theo bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết trang php để trả về một array json và dùng volley để lấy dữ liệu, kết hợp thư viện glide để load ảnh một cách đơn giản nhất.

xu-dung-volley-parse-json-array-1xu-dung-volley-parse-json-array-2
Trước khi xem bài viết này bạn nào chưa xem các bài viết trước có thể quay lại xem để tìm hiểu về cách cài đặt server và các chức năng của volley.

  • Các bước thực hiện
    – Tạo table, insert dữ liệu trên database
    – Viết trang php để lấy dữ liệu
    – Sử dụng volley gửi request nhận data
    – Parse data lên recyclerView
  • Các thư viện sử dụng

Các bước thực hiện

– Tạo bảng và data:

– Viết trang php để lấy dữ liệu:

Upload trang php lên host
Check dữ liệu trả về có thể sử dụng extention postman, hoặc dùng codebeauty

androidcoban.com

– Tiến hành get dữ liệu về app:
+ activity_main.xml

+ grid_item.xml

+ Tạo một model:

+ Tạo một Adapter các bạn nào chưa biết sử dụng có thể tham khảo tại đây.

+ Xử lý lấy dữ liệu tại MainActivity

Dữ liệu nhận về là một mảng array, mình tiến hành chuyển các phần tử thành Object sau đó set giá trị vào List.

+ Xử lý sự kiện click đổ dữ liệu vào adapter

Toàn bộ code phần xử lý:

Cuối cùng thêm quyền internet vào manifest và chạy project!

Ở project này mình có sử dụng thư viện Glide ở các bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khai thác thư viện này, chúc các bạn thành công!

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...