Giao tiếp với Fragments thông qua Interface

1. GIỚI THIỆU

Thông thường một ứng dụng android chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều activity và fragment vậy làm thế nào để giao tiếp nhận dữ liệu giữa fragment và activity.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng interface để lắng nghe fragment.
Cụ thể như sau:

  • Ở MainActivity mình sẽ chia đôi màn hình và chèn 1 fragment vào.
  • Tiếp theo ở Fragment mình tạo một ListView chứa dữ liệu
  • Vậy khi mình click vào data trên ListView mình sẽ dùng interface để lắng nghe dữ liệu trả về activity 😀

2. Bắt đầu

Đầu tiên chúng ta tạo 1 fragment trong đó chứa 1 interface, và tạo dữ liệu cho fragment chứa một listview có data.

  • fragment_one.xml

  • FragmentOne.java

Lưu ý: Activity phải implement Interface OnSelectedListener.

  • Quay lại MainActivity chúng ta sẽ tạo 1 giao diện chia đôi màn hình mục đích replace fragment ngay trên MainActivity.

Tiến hành implement interface và overide method của nó như sau:

Oke vậy là đã hoàn thành, khi chúng ta tương tác với ListView bên FragmentOne dữ liệu sẽ được trả về MainActivity ^^

Xem bài viết khác về fragment

Source Git.

Avatar

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...