Tổng hợp các bài viết lập trình Android cơ bản

0.Giới thiệu về hệ điều hành android

1.Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng

2. Thiết kế giao diện bằng LinearLayout

3. User Interface Control trong Android

4.Các kiểu lập trình sự kiện trong Android

5. Vòng đời của Activity trong Android (Activity LifeCycle)

6. Tìm hiểu về Intent trong android

7. Tìm hiểu về Service trong Android

8. Tìm Hiểu về fragment trong android

9.Tìm hiểu các loại Dialog trong Android

10: Sử dụng List View trong Android

11: Custom ListView trong android

12: Sử dụng RecyclerView trong andoid

13: So Sánh RecyclerView và ListView

14: DatePickerDialog và TimePickerDialog trong android

15: Sử dụng Sharedpreference trong android

16:SQLite Trong Android (Phần 1)

17:SQLite Trong Android (Phần 2)

18:SQLite Trong Android (Phần 3)

19: Tích hợp quảng cáo Google Admob

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *