Bài 2: Thiết kế giao diện bằng LinearLayout

 

Layout là một loại View Group có thể chứa được nhiều view khác

1. Linear Layout : Loai layout này khá cứng nhắc về bố cục của các View nằm bên trong nó.
     Có 2 loại bố cục cho layout này là: Dọc( Vertical), Ngang (Horizontal).

Các thuộc tính của Linear Layout trong Android

Dưới đây là các thuộc tính quan trọng xác định cụ thể cho Linear Layout: −

 

Attribute

Miêu tả
android:id Đây là ID mà nhận diện duy nhất Layout
android:baselineAligned Phải là một giá trị boolean hoặc “true” hoặc “false” và ngăn Layout từ việc căn chỉnh các baseline của view con
android:baselineAlignedChildIndex Khi một Linear Layout là một phần của Layout khác mà là baseline aligned, nó có thể xác định view con nào của nó là baseline align
android:divider Đây là drawable để sử dụng như một vertical divider giữa các button. Bạn sử dụng một giá trị màu trong dạng “#rgb”, “#argb”, “#rrggbb”, hoặc “#aarrggbb”.
android:gravity Xác định cách một đối tượng nên đặt nội dung của nó, trên cả hai tọa độ X và Y. Giá trị có thể là top, bottom, left, right, center, center_vertical, center_horizontal …
android:orientation Xác định hướng sắp xếp và bạn sẽ sử dụng “horizontal” cho một hàng, “vertical” cho một cột. Mặc định là horizontal
android:weightSum Tính tổng độ rộng của các view con

Bài tập 1: Dùng Linear layout thiết kế giao diện sau:

Phân tích layout :

Phân tích layout :Phần layout được khoanh vùng đỏ linear layout ở dạng vertical, chứa 2 Button Phần layout được khoanh vùng xanh chứa linear layout ở dạng horizontal, chứa 2 Button có cấu trúc như hình bên

 

2.Tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu:

Thiết kế Button 1 và 2: Sử dụng thuộc tính layout_weight với các giá trị là 1 và 3.

<Button
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="0dp"
  android:text="Button 1"
  android:layout_weight="1"
  android:id="@+id/button" />

<Button
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="0dp"
  android:text="Button 2"
  android:layout_weight="3"
  android:id="@+id/button2" />

-Với View nằm trong linear layout theo chiều ngang thì thuộc tính:  

android:layout_width="0dp"

Với View nằm trong linear layout theo chiều dọc thì thuộc tính: 

android:layout_height="0dp"

Thiết kế Button 3 và 4:  Được chứa trong Linear layout dạng horizontal ,kết hợp sử dụng thuộc tính layout_weight với các giá trị là 3 và 1.

<LinearLayout
  android:orientation="horizontal"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="74dp">

  <Button
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:text="Button3"
    android:layout_weight="3"
    android:id="@+id/button3" />

  <Button
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:text="Button4"
    android:layout_weight="1"
    android:id="@+id/button4" />
</LinearLayout>

 

Kết quả cuối cùng đạt được sẽ là một layout hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu.

Bài tập 2: Kết hợp lồng nhiều layout trong linearlayout:

Phân tích layout

 • Phần View được khoanh đỏ để nội dung trong View hiển thị lên trên ta sử
  dụng thuộc tính gravity
 • Phần View được khoanh xanh để View nằm bên phải ta sử dụng thuộc tính layout_gravity

*Lưu ý:

 • Gravity: Định nghĩa nội dung bên trong View
 • Layout_gravity: Định nghĩa vị trí của View

Bắt đầu thiết kế

 • Với View chứa Message để hiển thị lên top sử dụng thuộc tính : android:gravity=top” tùy theo nhu cầu có thể sử dụng các giá trị khác nhau: center,bottom…..
 • Với View Button Send để nằm bên trái theo yêu cầu sử dụng thuộc tính: android:layout_gravity=“right” với giá trị bằng right.

Ngoài ra thuộc tính này cũng có nhiều giá trị khác tương tự như gravity.

<EditText
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="0dp"
  android:id="@+id/editText3"
  android:gravity="top"
  android:layout_weight="1"
  android:hint="Mesage" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Send"
    android:id="@+id/button"
    android:layout_gravity="right" />

 

Như vậy chúng ta đã thấy được sự khác biệt cơ bản giữa hai thuộc tính gravity và layout_gravity trong linear layout cũng như cách sử dụng cơ bản của các thuộc tính này.

Source code bài 2:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/editText"
    android:hint="To" />

  <EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/editText2"
    android:hint="Subject" />

  <EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:id="@+id/editText3"
    android:gravity="top"
    android:layout_weight="1"
    android:hint="Mesage" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Send"
    android:id="@+id/button"
    android:layout_gravity="right" />

</LinearLayout>

 

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...