Tìm hiểu về Intent trong android

Intent trong Android là gì?

Intent là đối tượng dùng để thực hiện chức năng liên kết các Acticity trong ứng dụng Android, có thể nói Intent là linh hồn của Android, nó tồn tại khắp nơi trong Android.

Intent được chia thành hai loại: Intent tường minh và Intent không tường minh.

  • Intent tường minh là chỉ định cụ thể nơi đó di chuyển tới
//Ví dụ sử dụng Intent tường minh gọi đến MainActivity
Intent i = new Intent(this, MainActivity.class)

tim-hieu-intent-trong-android

  • Intent không tường minh là sử dụng Intent để gọi đến một chức năng của hệ thống
//Ví dụ sử dụng Intent để gọi đến chức năng gọi điện trong Android
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_CALL,Uri.parse("1234"))

tim-hieu-intent-trong-android2

Một số chức năng của Intent

  • Gọi đến chức năng hệ thống hoặc ứng dụng khác đã đăng ký với hệ thống

Android cung cấp cho chúng ta rất nhiều các hành động thông qua Intent để giao tiếp với hệ thống hoặc với các ứng dụng khác đã đăng ký với hệ thống. Khi một yêu cầu đưa ra Android sẽ kiểm tra hệ thống và đưa ra tất cả ứng dụng có thể đáp ứng yêu cầu và cho phép người dùng lựa chọn.

//Ví dụ dùng Intent để chia sẻ thông tin
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_SEND);

Kết luận:

Có 2 loại intent trong android là Implicit Intents và Explicit Intents.
Implicit là loại intent không rõ đối tượng chuyển đến. thường dùng để chuyển data đến 1 ứng dụng khác.
Explicit thì là intent đã xác định điểm tới . thường để mở các activity trong 1 ứng dụng.

————————
Example Intent:

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...