DatePickerDialog và TimePickerDialog trong android

1940

DatePickerDialog

DatePickerDialog mà một dạng Dialog của hệ thống cho phép bạn chọn ngày trên Dialog đó. Để hình dung Dialog này như thế nào thì các bạn có thể thấy hình dạng của DatePickerDialog dưới đây.

dialog-android

Việc sử dụng vô cùng đơn giản chúng ta chỉ cần khởi tạo đối tượng DatePickerDialog với Constructor

Với các đối số lần lượt là

  • context: Là context mà DatePickerDialog sử dụng
  • listener là listener lắng nghe sự khiện khi chúng ta nhấn OK trên Dialog
  • year, month, dayOfMonth là năm, tháng, ngày mà chúng ta hiển thị trên Dialog

Gọi phương thức show() để show dialog

Hoặc phương thức dismiss() để tắt Dialog