(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-60a367627aebf377953265/] [crayon-60a367627aec4157217073/] 2.Arguments [crayon-60a367627aec6290619028/] [crayon-60a367627aec8674349092/] 3.Default Values [crayon-60a367627aec9671890875/] [crayon-60a367627aeca147460079/] 4.Return [crayon-60a367627aecc907531375/] [crayon-60a367627aece731787037/] 5.Single-Expression... Xem thêm