(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-6041fdbe311f0365905273/] [crayon-6041fdbe311fe834114068/] 2.Arguments [crayon-6041fdbe31201866789133/] [crayon-6041fdbe31203865349099/] 3.Default Values [crayon-6041fdbe31204522121270/] [crayon-6041fdbe31206560608461/] 4.Return [crayon-6041fdbe31208922779435/] [crayon-6041fdbe3120a107834169/] 5.Single-Expression... Xem thêm