(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5ed652b27af53570383595/] [crayon-5ed652b27af60599482359/] 2.Arguments [crayon-5ed652b27af63436558401/] [crayon-5ed652b27af66035534463/] 3.Default Values [crayon-5ed652b27af69213305814/] [crayon-5ed652b27af6b589279169/] 4.Return [crayon-5ed652b27af6e915314919/] [crayon-5ed652b27af70623691403/] 5.Single-Expression... Xem thêm