(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5fbbd86cdd394910637228/] [crayon-5fbbd86cdd39a279843632/] 2.Arguments [crayon-5fbbd86cdd39c251638351/] [crayon-5fbbd86cdd39d949709868/] 3.Default Values [crayon-5fbbd86cdd39e750785578/] [crayon-5fbbd86cdd3a0445468734/] 4.Return [crayon-5fbbd86cdd3a2326384774/] [crayon-5fbbd86cdd3a3617319509/] 5.Single-Expression... Xem thêm