(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5f01c8b2c7010910050104/] [crayon-5f01c8b2c701b782539904/] 2.Arguments [crayon-5f01c8b2c701e938077060/] [crayon-5f01c8b2c7021152335698/] 3.Default Values [crayon-5f01c8b2c7023924658390/] [crayon-5f01c8b2c7026884444466/] 4.Return [crayon-5f01c8b2c7029273625929/] [crayon-5f01c8b2c702c445476033/] 5.Single-Expression... Xem thêm