(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5f382ed6ef330786893156/] [crayon-5f382ed6ef340734726762/] 2.Arguments [crayon-5f382ed6ef345757691958/] [crayon-5f382ed6ef34a880031675/] 3.Default Values [crayon-5f382ed6ef34e413902334/] [crayon-5f382ed6ef353165470073/] 4.Return [crayon-5f382ed6ef358219729628/] [crayon-5f382ed6ef35d966188251/] 5.Single-Expression... Xem thêm