(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5f6ffcb2d3171315054009/] [crayon-5f6ffcb2d317e775830116/] 2.Arguments [crayon-5f6ffcb2d3181230241286/] [crayon-5f6ffcb2d3182255893758/] 3.Default Values [crayon-5f6ffcb2d3184229832554/] [crayon-5f6ffcb2d3185344987864/] 4.Return [crayon-5f6ffcb2d3187335420739/] [crayon-5f6ffcb2d3188405192403/] 5.Single-Expression... Xem thêm