(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e8bbc56e8746756180444/] [crayon-5e8bbc56e874f215329865/] 2.Arguments [crayon-5e8bbc56e8752856597060/] [crayon-5e8bbc56e8755717666414/] 3.Default Values [crayon-5e8bbc56e8757581966349/] [crayon-5e8bbc56e8759051664727/] 4.Return [crayon-5e8bbc56e875c357644468/] [crayon-5e8bbc56e875e031307759/] 5.Single-Expression... Xem thêm