Sử dụng API Settings panels từ android 10

Android 10 giới thiệu Settings panels, một API cho phép ứng dụng hiển thị cài đặt cho người dùng trong ứng dụng của họ. Điều này giúp người dùng không cần phải vào Cài đặt để thay đổi những thứ như NFC hoặc Mobile data để sử dụng ứng dụng.

Điều này sẽ tiện lợi và làm cho ứng dụng của bạn thân thiện với người dùng hơn.

Để hiển thị Settings panels, hãy kích hoạt một Intent bằng một trong các tùy chọn  sau.

Kotlin

val panelIntent = Intent(Settings.Panel.settings_panel_type)
startActivityForResult(panelIntent)

Java

Intent panelIntent = new Intent(Settings.Panel.settings_panel_type);
startActivityForResult(panelIntent);

settings_panel_type gồm các loại sau:

ACTION_INTERNET_CONNECTIVITY
Hiển thị các cài đặt liên quan đến kết nối internet, chẳng hạn như Chế độ trên máy bay, Wi-Fi và Dữ liệu di động.
ACTION_WIFI
Hiển thị cài đặt Wi-Fi, nhưng không hiển thị cài đặt kết nối khác.
Điều này hữu ích cho các ứng dụng cần kết nối Wi-Fi để thực hiện tải lên hoặc tải xuống lớn.
ACTION_NFC
Hiển thị tất cả cài đặt liên quan đến giao tiếp trường gần (NFC)
ACTION_VOLUME
Hiển thị cài đặt âm lượng cho tất cả các luồng âm thanh.

Hãy cùng xem một số hình ảnh thực tế.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...