Demo foreground service media recorder android

Demo đơn giản thực hiện việc ghi âm dùng sử dụng foreground service.

Step by Step:

  1. Khai báo quyền
  2. Xin quyền.
  3. Tạo Foreground service chạy Media Recorder
  4. Start/Stop service.

Triển khai các 4 bước trên:

1. Khai báo quyền

Để thực hiện việc ghi âm chúng ta sẽ cần sử dụng 1 số quyền sau:

2. Xin quyền

Với các quyền đặc biệt từ android 6 trở lên chúng ta cần xin quyền, để implement nhanh mình sử dụng thư viện cho tiện.

3. Tạo Foreground service để chạy Media Recorder.

– Đầu tiên chúng ta tạo 1 notification theo yêu cầu từ android O.

– Tiếp theo start MediaRecorder và lưu audio vào storage của app.

4. Tiến hành Start/Stop service theo nhu cầu.

5. Demo Code Github.

Download here.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...