(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d8897b27115c152637402/] [crayon-5d8897b271168405534144/] 2.Arguments [crayon-5d8897b271171341476382/] [crayon-5d8897b27117a110678578/] 3.Default Values [crayon-5d8897b271182314052887/] [crayon-5d8897b271189080596542/] 4.Return [crayon-5d8897b271192301321622/] [crayon-5d8897b271199544361854/] 5.Single-Expression... Xem thêm