(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e4dc9e418ed1728263167/] [crayon-5e4dc9e418eda742566618/] 2.Arguments [crayon-5e4dc9e418ede004870046/] [crayon-5e4dc9e418ee2343407726/] 3.Default Values [crayon-5e4dc9e418ee6254749950/] [crayon-5e4dc9e418ee9095546926/] 4.Return [crayon-5e4dc9e418eed491573801/] [crayon-5e4dc9e418ef1483727146/] 5.Single-Expression... Xem thêm