(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d5c6809214c5126487018/] [crayon-5d5c6809214cc497683617/] 2.Arguments [crayon-5d5c6809214d0415483308/] [crayon-5d5c6809214d3169677806/] 3.Default Values [crayon-5d5c6809214d7555489906/] [crayon-5d5c6809214da172460798/] 4.Return [crayon-5d5c6809214de891250536/] [crayon-5d5c6809214e1337542490/] 5.Single-Expression... Xem thêm