(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d2ecd7938ddb354494037/] [crayon-5d2ecd7938de5945475451/] 2.Arguments [crayon-5d2ecd7938de9965447482/] [crayon-5d2ecd7938dee265669436/] 3.Default Values [crayon-5d2ecd7938df1071451442/] [crayon-5d2ecd7938df5348932167/] 4.Return [crayon-5d2ecd7938df9999422779/] [crayon-5d2ecd7938dfd580036135/] 5.Single-Expression... Xem thêm