(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d069a9ded313603210659/] [crayon-5d069a9ded32c099432673/] 2.Arguments [crayon-5d069a9ded333749958171/] [crayon-5d069a9ded339497422178/] 3.Default Values [crayon-5d069a9ded342243420925/] [crayon-5d069a9ded348641583046/] 4.Return [crayon-5d069a9ded352048879465/] [crayon-5d069a9ded35b332198586/] 5.Single-Expression... Xem thêm