(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5da649a5e58c3045405591/] [crayon-5da649a5e58ca173483446/] 2.Arguments [crayon-5da649a5e58ce003368087/] [crayon-5da649a5e58d2953304558/] 3.Default Values [crayon-5da649a5e58d6479957088/] [crayon-5da649a5e58d9814536372/] 4.Return [crayon-5da649a5e58dd268581276/] [crayon-5da649a5e58e1454894718/] 5.Single-Expression... Xem thêm