(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e26f3df9d3a6283573727/] [crayon-5e26f3df9d3af292024705/] 2.Arguments [crayon-5e26f3df9d3b4673547596/] [crayon-5e26f3df9d3b8416674454/] 3.Default Values [crayon-5e26f3df9d3bc065735524/] [crayon-5e26f3df9d3c0504909800/] 4.Return [crayon-5e26f3df9d3c5228435497/] [crayon-5e26f3df9d3c9383602528/] 5.Single-Expression... Xem thêm