(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5dd26c248b7bb203166220/] [crayon-5dd26c248b7c2354373750/] 2.Arguments [crayon-5dd26c248b7c6872828418/] [crayon-5dd26c248b7ca142117800/] 3.Default Values [crayon-5dd26c248b7ce518082172/] [crayon-5dd26c248b7d2956976565/] 4.Return [crayon-5dd26c248b7d6778210154/] [crayon-5dd26c248b7d9677615376/] 5.Single-Expression... Xem thêm