Tạo vòng lập ViewPager2 infinity scroll

Giống như bài viết trước ở bài viết này sẽ để cập đến việc custom ViewPager2 mới mục đính tạo vòng lập vô cực bằng cách tái sử dụng các item.

  1. Tiến hành custom lại ViewPager2 của hệ thống, sau đó tiến hành lợi dụng hàm onScrollListener để xử lý vòng lập.

Phần setup data tương tự như cách cũ, có thể setup dạng RecyclerviewAdapter hoặc FragmentStateAdapter nếu cần handle logic.

Lưu ý cần tạo 2 item fake ở đầu và cuối danh sách.

Nhược điểm của cách này khi scroll tới fake item sẽ có hiện tượng fake item hiện ra sau đó mới scroll đến item chính.

Ngoài ra việc set margin item cũng sẽ hiện thị không được chính xác.

Tuy nhiên đây là 1 cách làm phù hợp không tốn quá nhiều xử lý không ảnh hưởng mặt performace.

Source code github

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...