Demo sử dụng Koin thay thế cho Dagger trên Kotlin

1. Introduction

Koin – một component mà được tạo ra để thay thế hoặc là một sự lựa chọn tuyệt vời thay cho Dagger khi viết app trong Kotlin . Koin được dùng để Inject các thành phần đến các nơi trong ứng dụng.

https://insert-koin.io/

So sánh với Dagger

Ưu điểm : Cấu hình đơn giản hơn , ít có code generation ,v.v

Nhược điểm : Khi phát sinh lỗi thì lỗi không detail khiến chúng ta hơi khó debug hơn.

2. What you’ll build

Ở bài viết này chúng ta sẽ demo hoàn chỉnh cách sử dụng Koin để call api.

3. Config Koin và các thư viện liên quan và dựng demo

– Thêm thư viện vào build.gradle:

 • Koin
 • Retrofit
 • Lifecycle +viewmodel
 // Koin for Android
  implementation "org.koin:koin-android:$koin_version"
  // Koin Android Scope features
  implementation "org.koin:koin-android-scope:$koin_version"
  // Koin Android ViewModel features
  implementation "org.koin:koin-android-viewmodel:$koin_version"
  // Koin Android Experimental features
  implementation "org.koin:koin-android-ext:$koin_version"
  // Retrofit
  implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0'
  implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0'
  // For ViewModel
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-extensions:2.2.0"
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.2.0"

–   Cấu trúc thư mục và các file liên quan:

Tạo model UserEntity.kt

data class UserEntity(
    val id: Long,
    val login: String,
    val avatar_url: String
)

Tạo model LoadingState.kt để xử lý cho loading và error.

data class LoadingState private constructor(val status: Status, val msg: String? = null) {
  companion object {
    val LOADED =
      LoadingState(Status.SUCCESS)
    val LOADING =
      LoadingState(Status.RUNNING)
    fun error(msg: String?) = LoadingState(
      Status.FAILED,
      msg
    )
  }

  enum class Status {
    RUNNING,
    SUCCESS,
    FAILED
  }
}

Tạo class BaseViewModel.kt để dùng chung phần loading.

open class BaseViewModel : ViewModel() {
  val loadingState = MutableLiveData<LoadingState>()
}

Tạo ApiInterface.kt  chứa các API cần sử dụng (retrofit)

interface ApiInterface {

  @GET("users")
  fun getUsers(): Call<List<UserEntity>>
}

Tạo UserRepository.kt để gọi api

class UserRepository(private val apiInterface: ApiInterface) {
  fun getAllUsers() = apiInterface.getUsers()
}

Tạo UserViewModel.kt để lấy data từ UserRepository

class UserViewModel(private val repo: UserRepository) : BaseViewModel() {

  private val _data = MutableLiveData<List<UserEntity>>()
  val data: LiveData<List<UserEntity>>
    get() = _data

  fun fetchData() {
    loadingState.postValue(LoadingState.LOADING)
    repo.getAllUsers().enqueue(object : Callback<List<UserEntity>> {
      override fun onFailure(call: Call<List<UserEntity>>, t: Throwable) {
        loadingState.postValue(LoadingState.error(t.message))
      }

      override fun onResponse(
          call: Call<List<UserEntity>>,
          response: Response<List<UserEntity>>
      ) {
        if (response.isSuccessful) {
          _data.postValue(response.body())
          loadingState.postValue(LoadingState.LOADED)
        } else {
          loadingState.postValue(LoadingState.error(response.errorBody().toString()))
        }
      }

    })
  }
}

– Phần quan trọng tạo file Module.kt : dùng Koin để tạo và các Module cho app.

val viewModelModule = module {
  viewModel {
    UserViewModel(get())
  }
}

val repositoryModule = module {
  single {
    UserRepository(get())
  }
}

val apiModule = module {
  fun provideApi(retrofit: Retrofit): ApiInterface {
    return retrofit.create(ApiInterface::class.java)
  }

  single { provideApi(get()) }
}

val retrofitModule = module {

  fun provideGson(): Gson {
    return GsonBuilder().setFieldNamingPolicy(FieldNamingPolicy.IDENTITY).create()
  }

  fun provideHttpClient(): OkHttpClient {
    val okHttpClientBuilder = OkHttpClient.Builder()

    return okHttpClientBuilder.build()
  }

  fun provideRetrofit(factory: Gson, client: OkHttpClient): Retrofit {
    return Retrofit.Builder()
      .baseUrl("https://api.github.com/")
      .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create(factory))
      .client(client)
      .build()
  }

  single { provideGson() }
  single { provideHttpClient() }
  single { provideRetrofit(get(), get()) }
}

– get() : gọi các thành phần cần thiết cho module của koin

Ex: UserViewModel(get()) Trong demo này UserViewModel cần sử dụng UserRepository và hàm get() của Koin sẽ làm điều đó.

– single: yêu cầu Koin tạo một singleton, và chỉ tạo 1 lần trong quá trình chạy ứng dụng.

2.  Khởi tạo và sử dụng Koin

Giống như Dagger ta tạo 1 file Application và khai báo ở androidmanifest.xml

class MyApplication : Application() {
  override fun onCreate() {
    super.onCreate()
    startKoin {
      androidLogger()
      androidContext(this@MyApplication)
      modules(listOf(repositoryModule, viewModelModule, retrofitModule, apiModule))
    }
  }
}

Và giờ để sử dụng các thành phần viewmodel chỉ cần inject chúng vào activity hoặc fragment …

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  private val userViewModel : UserViewModel by viewModel()
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    userViewModel.fetchData()
    userViewModel.data.observe(this, Observer {
      Log.d( "userViewModel","userViewModel.data$it")
    })

    userViewModel.loadingState.observe(this, Observer {
      Log.d( "userViewModel","loadingState$it")
    })
  }
}

Tada xong rồi các bạn ạ, 1 demo đơn giản về cách sử dụng Koin, có vẻ dễ hơn nhiều so với Dagger luôn nha.

Note: Bạn có thể tự demo bằng cách tạo thêm api getRepository.

@GET("/users/{userId}/repos")
fun getRepository(@Path("userId") userId: Int): Call<List<RepoEntity>>

Tham khảo tại: https://medium.com/swlh/dependency-injection-with-koin-6b6364dc8dba

Demo github.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...