How to detect internet connection change on all Android versions ?

Bài viết này mình không đề cập đến vấn đề gì cao siêu cả, chỉ ghi lại cách thức detect kết nối mạng khi có thay đổi trên android có thể sử dụng ở mọi version từ cũ tới mới.

Step 1: Add permission

Step 2: Tạo 1 BroadcastReceiver để lắng nghe kết nối thay đổi (Dành cho android version  <N)

Step 3: Đăng ký BroadcastReceiver vào manifest

Step 4: Gọi hàm sử dụng lưu ý ở android >N sẽ không có kết quả trả về nên ở trường hợp này chúng ta cần if else theo version android sdk.

 

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...