[Ứng dụng MyStore] Bài 5: Xây dựng chức năng đăng nhập bằng facebook

Tiếp tục loạt bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng MyStore sử dụng firebase. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn code chức năng đăng nhập bằng facebook.

1.THIẾT LẬP

Ở các bài viết trước chúng ta đã tích hợp sẵn các thư viên, trong bài viết hôm nay chúng ta chỉ thêm sdk của facebook vào.
– /app/build.gradle

ở đây mình sử dụng  phiên bản 4.5.

Bây giờ các bạn bắt đầu Setup Login Facebook theo hướng dẫn trên trang này:
https://developers.facebook.com/quickstarts/794319497386182/?platform=android
Cách để lấy HashKey.

Sau khi setup xong các bạn truy cập vào facebook lấy thông tin và vào firebase điền các thông tin như sau:

Mở FireBase điền vào:

Sau đó vào điền thêm Uri vào facebook:

Kết thúc quá trình Setup:

2. XỬ LÝ FACEBOOK LOGIN

-Đầu tiên mình tạo một class: FacebookLogin.java 

+ Hàm 1:  Request Permissions facebook
+ Hàm 2:  Xử lý Kết quả request
+ Hàm 3: Lưu thông tin user lên database

Ngoài ra bạn có thể lấy Avatar bằng hàm : task.getResult().getUser().getPhotoUrl();

-Quay lại LoginActivity.java

Khái báo thêm:

Trong onCreate:

Override  OnActivityResult

  • Cuối cùng tại Button Facebook login gọi hàm:

——————————–
Lưu ý: Mình chỉ code các chức năng chính, các bạn cần tìm các trường hợp khác có thể xảy ra khi login và xử lý nó.

– Ví dụ: Khi Login Thành Công và Users đã được lưu trong database vậy chúng ta có cần lưu tiếp hay không :D.

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...