Các đơn giản để get Keyhash, get key SHA1 và MD5 key trong android studio

1. KEY HASH

Nếu bạn sử dụng sdk của facebook thường bị yêu cầu nhập keyhash, vậy để get được key hash trong android studio một cách đơn giản chúng ta sử dụng hàm bên dưới để in ra keyhash sau khi chạy app.

Đơn giản chỉ cần gọi hàm này trên OnCreate()  chạy app và xem logcat để lấy được keyHash.

public static String printKeyHash(Activity context) {
    PackageInfo packageInfo;
    String key = null;
    try {
      //getting application package name, as defined in manifest
      String packageName = context.getApplicationContext().getPackageName();

      //Retriving package info
      packageInfo = context.getPackageManager().getPackageInfo(packageName,
          PackageManager.GET_SIGNATURES);

      Log.e("Package Name=", context.getApplicationContext().getPackageName());

      for (android.content.pm.Signature signature : packageInfo.signatures) {
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA");
        md.update(signature.toByteArray());
        key = new String(Base64.encode(md.digest(), 0));

        // String key = new String(Base64.encodeBytes(md.digest()));
        Log.e("Key Hash=", key);
      }
    } catch (PackageManager.NameNotFoundException e1) {
      Log.e("Name not found", e1.toString());
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      Log.e("No such an algorithm", e.toString());
    } catch (Exception e) {
      Log.e("Exception", e.toString());
    }

    return key;
  }

2. SHA1 VÀ MD5 KEY

SHA và MD5 là hay key rất hay dùng khi làm việc với firebase, cloud…. có nhiều cách để lấy được 2 key này tuy nhiên mình chỉ đưa ra cách đơn giản nhất để lấy 1 lần cả 2 key một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

 • Vào project đã tạo trên android  studio các bạn chú ý phía bên phải màn hình và chọn theo hình bên dưới.

Đợi android studio chạy:

Thật quá đơn giản để lấy được các key cần thiết khi phát triển ứng dụng.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.