Làm việc hiệu quả hơn trên android studio phần 1

Chúng ta đều biết làm thế nào để phát triển các ứng dụng tốt bằng cách sử dụng Android Studio và chúng ta rất hạnh phúc với những gì chúng ta đang làm. Nhưng nếu những điều đó sẽ được thực hiện với những nỗ lực ít hơn?
Tất cả chúng ta đã quen sử dụng chuột hàng ngày nhưng đôi khi vô tình nó sẽ làm tăng  thời gian phát triển của chúng ta.

Dưới đây là một số phím tắt của Android Studio sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Xóa một dòng đơn

Windows : CTRL + Y
macOS : CMD + Y

Android Studio shortcuts

Style and Formatting

Windows : CTRL + ALT + L
macOS : OPT + CMD + L

Hoặc dùng trên thanh menu:

(Windows: File > Settings > Editor > Code Style)

(Mac Android Studio > Preferences > Editor > Code Style)

Android Studio shortcuts


Tìm mọi nơi trong project

Windows : double time shift
macOS : double time shift

Cho phép bạn tìm mọi thứ như source code, databases, actions, elements of the user interface, etc.

Android Studio shortcuts


Move to declaration

Windows : CTRL + B
macOS : CMD + B

It allows you to move to declaration of class, method or variable.

Android Studio shortcuts


Move to implementation

Windows : CTRL + ALT + B
macOS : CMD + ALT + B

Allows you to see a list of all the classes implementing the selected class, It works with method also to find where they are implemented.

Android Studio shortcuts


Rename file/class

Windows : SHIFT + F6
macOS : SHIFT + FN + F6

It allows you to rename any file/class. It will rename all the copies of file/class/variable.


Surround with

Windows : CTRL + ALT +T
macOS : CMD + OPTION + T

It will allow you to wrap your code with some structure. It can be if statement, loop, try-catch block etc.

Android Studio shortcuts


Incremental Selection/Deselection

Windows : CTRL + W / CTRL + SHIFT + W
macOS : CMD + W / CMD + SHIFT + W

It will allow you to do contextual selection, it will select current variable, then the statement, then the method etc.

Android Studio shortcuts

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.