Tutorials

Tổng hợp các bài viết về xây dựng và phát triển ứng dụng android từ cơ bản đến nâng cao.

Sử dụng SnapHelper trong RecyclerView

Giới thiệu Nhiều khi tôi dùng CH Play. Nhìn danh sách các ứng dụng nhưng không biết nó là một viewpager hay là một listview...

Android Package by features, not layers

Package by features, not layers “Splitting packages by layers is just like splitting co-workers by profession instead of splitting them into organization teams.” Imagine this ridiculous situation: Managers...

Fast and Efficient way to transfer images between Activites in Android

We often need to transfer images between activities. Well there are many methods to transfer images. You can make the image into a Base64 String...

Write Simple Animation while setVisibility.GONE in Android

Automatic animations on Layout Change If you want to animate views in a layout without writing big codes. Here is a Simple way. Find the root...

Ví dụ triển khai mô hình MVP trong android

Bài viết về MVP chắc các bạn cũng đã xem rất nhiều trên mạng rồi, tuy nhiên trước khi bắt đầu bài viết mình...

Bài Viết Gần Đây