Java Cơ Bản

Các bài học java cơ bản dành cho người mới bắt đâu học android, cung cấp các kiến thức cơ bản làm nền cho việc tiếp cận với lập trình ứng dụng android.

Bài 9: Sử dụng Try, catch, finally trong Java để bắt lỗi

Trước khi vào chi tiết, mình sẽ nêu 1 tình huống như này, đó là lỗi chia cho 0. Bình thường theo các bài trước,...

Bài 8: Phương thức (method) trong Java

1. Khái niệm: Hàm hay phương thức (method) trong Java là khối lệnh thực hiện các chức năng, các hành vi xử lý của lớp lên...

Bài 7: Class (lớp) và đối tượng trong Java!

Ở bài này, mình sẽ chỉ viết về class trong Java và chúng ta bắt đầu thực hành, làm bài tập nhỏ để làm...

Bài 6: Mảng trong Java!

1, Khái niệm mảng Mảng là tập hợp nhiều phần tử có cùng tên, cùng kiểu dữ liệu và mỗi phần tử trong mảng được truy...

Bài 5: Cấu trúc lặp while, do while, for trong Java!

Dạng 1: while(…) while(điều_kiện_lặp){ khối_lệnh; } Xét điều kiện trước, đúng rồi mới thực hiện khối lệnh. Vd: Dạng 2: do{…}while; do{ khối_lệnh; }while(điều_kiện); Thực hiện khối lệnh trước, rồi xét điều kiện,...

Bài Viết Gần Đây