Java Cơ Bản

Các bài học java cơ bản dành cho người mới bắt đâu học android, cung cấp các kiến thức cơ bản làm nền cho việc tiếp cận với lập trình ứng dụng android.

Bài 14: Đọc ghi file theo Object trong Java

- Đặt 1 tình huống thực tế: khi ta muốn quản lý 1 danh sách sinh viên, tất nhiên sẽ là 1 dãy rất...

Bài 13: Đọc và ghi file dùng luồng byte trong

- Với cách đọc ghi này ta tạo một luồng Byte gắn với file chỉ định dùng FileInputStream và FileOutputStream. - Để mở một file,...

Bài 12: Giới thiệu luồng và tập tin (Streams & Files) trong Java

- Với những kiến thức ở các bài trước, sau khi chương trình kết thúc, dữ liệu sẽ biến mất, vì nó chỉ được...

Bài 11: So sánh chuỗi trong Java

Ở bài 10, chúng ta đã làm quen với các phương thức xử lý chuỗi. Nó rất quan trọng, và ngoài ra nó sẽ thường...

Bài 10: String và một số phương thức của lớp String trong Java

1. Khái niệm, cách khai báo và khởi tạo! a. Khái niệm: Chuỗi là tập các kí tự đứng liền nhau được giới hạn trong dấu...

Bài Viết Gần Đây