Bài 10: String và một số phương thức của lớp String trong Java

1. Khái niệm, cách khai báo và khởi tạo!

a. Khái niệm:
Chuỗi là tập các kí tự đứng liền nhau được giới hạn trong dấu ngoặc kép như: “Hello thế giới Java”, “Hello Android.Vn – Tôi Yêu các bạn!”
Còn các ký tự các bạn nhớ là trong ngoặc đơn ‘c’, ‘a’, ‘b’ …tránh nhầm lẫn chỗ này!
b. Cách khai báo, khởi tạo:
Các bạn xem code demo dưới đây là hiểu ngay nhé, mình giới thiệu 3 cách khởi tạo ứng với 3 chuỗi str1, str2, str3:

public class JavaAndroid {
 
  public static void main(String[] args) {
    String str1 = new String();
    str1 = "Hello Android.Vn";
 
    String str2 = new String ("Xin chào các bạn, tôi đang tham gia Android.Vn");
 
    String str3 = "Tôi yêu Android.Vn";
 
    System.out.println(str1+"\n"+str2+"\n"+str3);
  }
}

c. Khởi tạo chuỗi từ mảng các ký tự:
Code demo: Ở đây có 2 cách, và mình bổ sung thêm phần cộng 2 chuỗi – mình cũng chưa nói ở những bài trước:

public class JavaAndroid {
 
  public static void main(String[] args) {
    char ch[] = {'A', 'n', 'd', 'r', 'o', 'i', 'd', '.', 'V', 'n'};
    String str1 = new String(ch);
    System.out.println("str1: " + str1);
 
    String str2 = new String(ch, 2, 5); //Lấy từ vị trí số 2, và lấy 5 ký tự trong mảng kể từ vị trí đó
    System.out.println("str2: " + str2);
 
    //Cộng 2 chuỗi - phần này bổ sung thêm
    String str3 = str1+ str2;
    //String str3 = str1.concat(str2); Cách này cũng nối được 2 chuỗi!
    System.out.println("str3: "+str3);
  }
}

2. Chuyển chuỗi sang mảng ký tự:

Phần 1c, mình đã chia sẻ các phương thức chuyển từ mảng các ký tự sang chuỗi, phần này sẽ là ngược lại.
Code demo:

public class JavaAndroid {
 
  public static void main(String[] args) {
    String str = "Android.Vn Android.Vn";
 
    //Chuyển chuỗi thành mảng ký tự!
    System.out.println("Chuyển chuỗi thành mảng ký tự!");
    char arr[] = str.toCharArray();
    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
      System.out.print(arr[i] + " ");
    }
  }
}

3.Các phương thức xử lý chuỗi cơ bản:

Phần này rất dễ hiểu, mình sẽ giải thích luôn các phương thức trong code demo, đoạn nào không hiểu các bạn hỏi ở phía dưới nhé ;)
**Chú ý: Vị trí các ký tự trong chuỗi cũng giống như trong mảng, bắt đầu từ vị trí số 0 và kết thúc là (độ dài chuỗi – 1).

public class JavaAndroid {
 
  public static void main(String[] args) {
    String str = "Android.Vn Android.Vn";
    System.out.println("str = " + str);
 
    // Lấy từ vị trí số 8 tới cuối cùng của chuỗi
    System.out.println("str.substring(8) = " + str.substring(8));
 
    //Lấy từ vị trí số 3 tới vị trí số 9
    System.out.println("str.substring(3,9) = " + str.substring(3, 9));
 
    //Độ dài chuỗi:
    System.out.println("Độ dài chuỗi: str.length() = " + str.length());
 
    //Lấy ra ký tự trong chuỗi theo chỉ số
    char ch;
    ch = str.charAt(4);
    System.out.println("str.charAt(4) = " + ch);
 
    // Thay 1 ký tự bằng ký tự khác trong chuỗi:
    System.out.println("Thay tất cả ký tự 'n' bằng ký tự 'x' = " + str.replace('n', 'x'));
 
    //Tìm chuỗi "And" là chuỗi con của chuỗi str, thay kết quả đầu tiên bằng chuỗi "xxx"
    System.out.println("Thay And đầu tiên bằng xxx = " + str.replaceFirst("And", "xxx"));
 
    //Thay toàn bộ chuỗi "And" của chuỗi str bằng chuỗi "xxx":
    System.out.println("Thay tất cả And bằng xxx = " + str.replaceAll("And", "xxx"));
 
    //Chuyển thành chữ thường:
    System.out.println("str chuyển về viết thường: " + str.toLowerCase());
 
    //Chuyển thành chữ hoa:
    System.out.println("str chuyển về viết hoa: " + str.toUpperCase());
 
    //Loại bỏ khoảng trống 2 bên chuỗi
    String str1 = " "+str+" ";
    System.out.println("  Android.Vn Android.Vn --> "+str1.trim());
 
  }
}

Những phương thức trên là cơ bản nhưng hay dùng, các bạn có thể tìm hiểu thêm
bằng cách ấn “Ctrl + space”

4.Chuyển kiểu dữ liệu từ String sang số:

Các phương thức chuyển kiểu dữ liệu từ String sang số nằm trong gói thư viện java.lang ta có bảng các phương thức như sau:

string to int float double

ví dụ:

String str =new String(“987”);
int a = Integer.parseInt(str);

Kết quả là a = 987;

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...