Bài 11: So sánh chuỗi trong Java

Ở bài 10, chúng ta đã làm quen với các phương thức xử lý chuỗi. Nó rất quan trọng, và ngoài ra nó sẽ thường kết hợp với cá phương thức so sánh nữa để đạt được yêu cầu cần làm trong 1 chương trình cụ thể! Đặc biệt là những bài tìm kiếm, sắp xếp!

Dưới đây, mình chỉ giới thiệu một vài phương thức cơ bản để so sánh 2 chuỗi hay dùng nhất, các bạn cần tự tìm hiểu thêm nếu như cần! (Ctrl + space)
Code sẽ kèm theo chú thích cụ thể từng phương thức, nếu bạn có gì thắc mắc, hay khó hiểu, bạn có thể bình luận phía dưới!

public class JavaAndroidVn {
 
  public static void main(String[] args) {
    String str1 = "Android.Vn Android.Vn";
    String str2 = "android.vn android.vn";
 
    System.out.println("So sánh phân biệt chữ hoa chữ thường: "+str1.equals(str2));
    System.out.println("So sánh không phân biệt hoa thường: "+str1.equalsIgnoreCase(str2));
 
    // So sánh thứ tự a, b, c ....
    String str3 = "abc";
    String str4 = "bcde";
    System.out.println("So sánh 2 chuỗi thường!");
    System.out.println(""+str3.compareTo(str4)); //str3 < str4 , so sánh trả về -1
    System.out.println(""+str4.compareTo(str3)); // str4 > str3, so sánh trả về 1
    System.out.println(""+str3.compareTo(str3)); // str3 = str3, so sánh trả về 0
 
    System.out.println("So sánh 2 chuỗi hoa và thường");
    String str5 = "ANDroid.Vn";
    String str6 = "android.vn";
    System.out.println(""+str5.compareToIgnoreCase(str6)); // KHông phân biệt hoa và thường
    System.out.println(""+str5.compareTo(str6));     // Phân biệt chữ hoa và chữ thường!
 
    System.out.println("Chuỗi này có là tập con của chuỗi kia không?");
    String str7 = "android.vn";
    String str8 = "vn";
    //Quá trình so sánh có phân biệt chữ hoa và chữ thường!
    System.out.println("Chuỗi vn nằm ở vị trí thứ "+str7.indexOf(str8)+" của chuỗi android.vn");
 
    //Khi so sánh không tìm thấy thì sẽ trả về -1
    str8 = "TN";
    System.out.println("Chuỗi TN nằm ở vị trí thứ "+str7.indexOf(str8)+" của chuỗi android.vn");
 
    System.out.println("Chuỗi này có bắt đầu hay kết thúc bằng chuỗi kia không?");
    str7 = "android.vn";
    String str9 = "and";
    String str10 = "roid.vn";
    System.out.println("str7.startsWith(str9) = "+str7.startsWith(str9));
    System.out.println("str7.endsWith(str10) = "+str7.endsWith(str10));
 
 
  }
}

Nguồn :android.vn

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...