Bài 6: Mảng trong Java!

1, Khái niệm mảng

Mảng là tập hợp nhiều phần tử có cùng tên, cùng kiểu dữ liệu
và mỗi phần tử trong mảng được truy xuất thông qua chỉ số của
nó trong mảng.

2, Khai báo mảng

<kiểu dữ liệu> <tên mảng>[];
hoặc
<kiểu dữ liệu>[] <tên mảng>;

Ví dụ cách cách khai báo mảng:

int arrInt1[];
int[] arrInt2;
int[] arrInt3, arrInt4, arrInt5;

3. Cấp phát bộ nhớ cho mảng

Để cấp phát bộ nhớ cho mảng trong Java ta cần dùng từ khóa
new. (Tất cả trong Java đều thông qua các đối tượng). Chẳng
hạn để cấp phát vùng nhớ cho mảng trong Java ta làm như sau:

int arrInt = new int[100];

4. Khởi tạo mảng

Chúng ta có thể khởi tạo giá trị ban đầu cho các phần tử của
mảng khi nó được khai báo.
Ví dụ:

int arrInt[] = {1, 2, 3};
char arrChar[] = {‘a’, ‘b’, ‘c’};
String arrString[] = {“Nguyen Van A”, “Vu Van B”, “Vu Van C”’};

5. Truy cập mảng

Chỉ số mảng trong Java bắt đầu từ 0. Vì vậy phần tử đầu tiên có
chỉ số là 0, và phần tử thứ n có chỉ số là n – 1. Các phần tử của
mảng được truy xuất thông qua chỉ số của nó đặt giữa cặp dấu
ngoặc vuông ([]).
Ví dụ:

int arrInt[] = {1, 2, 3};
int x = arrInt[0]; // x sẽ có giá trị là 1.
int y = arrInt[1]; // y sẽ có giá trị là 2.
int z = arrInt[2]; // z sẽ có giá trị là 3.

Lưu ý: Trong những ngôn ngữ lập trình khác (C chẳng hạn),
một chuỗi được xem như một mảng các ký tự. Trong java thì
khác, java cung cấp một lớp String để làm việc với đối tượng
dữ liệu chuỗi cùng khác thao tác trên đối tượng dữ liệu này.

Code ví dụ:

public class ViDuArray {
 
  public static void main(String[] args) {
    int arrInt[];
    arrInt = new int[4];
    arrInt[0] = 9;
    arrInt[1] = 17;
    arrInt[2] = 13;
    arrInt[3] = 14;
 
    String arrString[] = {"Vu Van A", "Nguyen Van B", "Nguyen Van C"};
 
    System.out.println("Mảng số nguyên: ");
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      System.out.print(arrInt[i] + " ");
    }
    System.out.println("\nMảng các chuỗi: ");
 
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      System.out.println(arrString[i] + " ");
    }
    System.out.println("");
  }
}

Nguồn: handroid.vn

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...