Bài 5: Cấu trúc lặp while, do while, for trong Java!

Dạng 1: while(…)

while(điều_kiện_lặp){
khối_lệnh;
}

Xét điều kiện trước, đúng rồi mới thực hiện khối lệnh. Vd:

Dạng 2: do{…}while;

do{
khối_lệnh;
}while(điều_kiện);

Thực hiện khối lệnh trước, rồi xét điều kiện, nếu sai thì không thực hiện nữa. Như vậy, ngay cả điều kiện sai từ lần đầu, từ khối lệnh luôn được thực hiện ít nhất 1 lần. Vd:

Dạng 3: for(…)

for(khởi_tạo_biến_đếm;đk_lặp;tăng_biến){
<khối_lệnh>;
}

Vd:

Nguồn : android.vn

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...