(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e8bc75fce769284652223/] [crayon-5e8bc75fce771061120662/] 2.Arguments [crayon-5e8bc75fce774252547033/] [crayon-5e8bc75fce777733771571/] 3.Default Values [crayon-5e8bc75fce779582335252/] [crayon-5e8bc75fce77c887180828/] 4.Return [crayon-5e8bc75fce77e583123568/] [crayon-5e8bc75fce780266202301/] 5.Single-Expression... Xem thêm