(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5f01d37254db5492314436/] [crayon-5f01d37254dc3290069755/] 2.Arguments [crayon-5f01d37254dc8990886150/] [crayon-5f01d37254dcd961094238/] 3.Default Values [crayon-5f01d37254dd1444449137/] [crayon-5f01d37254dd6358025952/] 4.Return [crayon-5f01d37254dda801549593/] [crayon-5f01d37254dde648000420/] 5.Single-Expression... Xem thêm