(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d069471c4e7d057413495/] [crayon-5d069471c4e97132512597/] 2.Arguments [crayon-5d069471c4e9e746428323/] [crayon-5d069471c4ea4395731444/] 3.Default Values [crayon-5d069471c4ea9853442595/] [crayon-5d069471c4eaf324420508/] 4.Return [crayon-5d069471c4eb6030932422/] [crayon-5d069471c4ebb285196964/] 5.Single-Expression... Xem thêm