(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5e4db8ff5f28f230074078/] [crayon-5e4db8ff5f295248959159/] 2.Arguments [crayon-5e4db8ff5f299673830556/] [crayon-5e4db8ff5f29d063601327/] 3.Default Values [crayon-5e4db8ff5f2a0021169898/] [crayon-5e4db8ff5f2a4029104996/] 4.Return [crayon-5e4db8ff5f2a8564620136/] [crayon-5e4db8ff5f2ab179045837/] 5.Single-Expression... Xem thêm