(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Function [crayon-5d8892b453587798352914/] [crayon-5d8892b45358e833582052/] 2.Arguments [crayon-5d8892b453592832377095/] [crayon-5d8892b453596071737441/] 3.Default Values [crayon-5d8892b45359a868481274/] [crayon-5d8892b45359e179408168/] 4.Return [crayon-5d8892b4535a3770894494/] [crayon-5d8892b4535a7173850017/] 5.Single-Expression... Xem thêm