Tổng hợp các đoạn code hữu ích cho lập trình android

6056

Chia sẻ code hay để dễ dàng tìm kiếm khi cần sử dụng.
Xem post chính tại đây.
Link :  https://gist.github.com

  1. Replace fragment kèm theo Animation // By Phúc Lưu Ngọc

2. Chuyển đơn vị dp thành pixel  //Nguyễn Linh

3. Lib Thư viện Utils // Tran Tien Tin
https://github.com/changer/android-utils
https://github.com/Trinea/android-common/tree/master/src/cn/trinea/android/common/util

4. PLAY MP3 FROM INTERNET + LOCAL //KHOAPHAM

5. SAVE + READ FILE TXT //KHOAPHAM

6. LẤY KÍCH THƯỚC CỦA MÀN HÌNH THIẾT BỊ //KHOAPHAM

7. CONVERT FILE LOCAL TO BYTE[] //KHOAPHAM

8. Lớp Toast Utils // Huy NQ
https://goo.gl/tLf32v

9. Get TypeFace

10. Format money Việt Nam

11. Check EditText Empty

12. Class MyClipboardManager

https://gist.github.com/nguyenlinhnttu/afa2c8d07074f804b7591ffb2bf7cbd3

13. Get String Resource 

14. Convert long time to  simple Date

15. Check Email valid

Hoặc: // By Dong Hai

16. Các lib hay trên github 

17: Sử dụng RecyclerView

https://goo.gl/cHWRSD

18: Tutorial Retrofit 2

Tiếng việt: https://goo.gl/VQ8zYt

Tiếng Anh : https://goo.gl/tcRSoQ

19: Thư viện Glide

Tiếng việt: https://goo.gl/vKRQQn

Tiếng Anh: https://goo.gl/8qsB7s

20. Thư viện bind view Butter Knife

Home: http://jakewharton.github.io/butterknife/

21: Google Play Rate app, Share App FB via package, Send GMail // By Nguyễn Chiến
https://gist.github.com/nguyenlinhnttu/c14fa16d85097db6a7b49f7402811e65

22:Privacy Nguyễn Hà Đông (Tham Khảo)
http://www.dotgears.com/privacy.html

23. Một số hàm được chia sẻ bởi  // Chan Doi

https://goo.gl/sJk8D1

24. AsyncTask Multiple param result multi value

https://goo.gl/XtXHQs

25. Một số Intent implicit thường dùng

https://goo.gl/IFx609

26. Sử dụng CountDownTimer

27. Delay with Handler