Tổng hợp các đoạn code hữu ích cho lập trình android

Chia sẻ code hay để dễ dàng tìm kiếm khi cần sử dụng.
Xem post chính tại đây.
Link :  https://gist.github.com

  1. Replace fragment kèm theo Animation // By Phúc Lưu Ngọc

2. Chuyển đơn vị dp thành pixel  //Nguyễn Linh

3. Lib Thư viện Utils // Tran Tien Tin
https://github.com/changer/android-utils
https://github.com/Trinea/android-common/tree/master/src/cn/trinea/android/common/util

4. PLAY MP3 FROM INTERNET + LOCAL //KHOAPHAM

5. SAVE + READ FILE TXT //KHOAPHAM

6. LẤY KÍCH THƯỚC CỦA MÀN HÌNH THIẾT BỊ //KHOAPHAM

7. CONVERT FILE LOCAL TO BYTE[] //KHOAPHAM

8. Lớp Toast Utils // Huy NQ
https://goo.gl/tLf32v

9. Get TypeFace

10. Format money Việt Nam

11. Check EditText Empty

12. Class MyClipboardManager

https://gist.github.com/nguyenlinhnttu/afa2c8d07074f804b7591ffb2bf7cbd3

13. Get String Resource 

14. Convert long time to  simple Date

15. Check Email valid

Hoặc: // By Dong Hai

16. Các lib hay trên github 

17: Sử dụng RecyclerView

https://goo.gl/cHWRSD

18: Tutorial Retrofit 2

Tiếng việt: https://goo.gl/VQ8zYt

Tiếng Anh : https://goo.gl/tcRSoQ

19: Thư viện Glide

Tiếng việt: https://goo.gl/vKRQQn

Tiếng Anh: https://goo.gl/8qsB7s

20. Thư viện bind view Butter Knife

Home: http://jakewharton.github.io/butterknife/

21: Google Play Rate app, Share App FB via package, Send GMail // By Nguyễn Chiến
https://gist.github.com/nguyenlinhnttu/c14fa16d85097db6a7b49f7402811e65

22:Privacy Nguyễn Hà Đông (Tham Khảo)
http://www.dotgears.com/privacy.html

23. Một số hàm được chia sẻ bởi  // Chan Doi

https://goo.gl/sJk8D1

24. AsyncTask Multiple param result multi value

https://goo.gl/XtXHQs

25. Một số Intent implicit thường dùng

https://goo.gl/IFx609

26. Sử dụng CountDownTimer

27. Delay with Handler

 

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.