Tổng hợp các đoạn code hữu ích cho lập trình android

Chia sẻ code hay để dễ dàng tìm kiếm khi cần sử dụng.
Xem post chính tại đây.
Link :  https://gist.github.com

 1. Replace fragment kèm theo Animation // By Phúc Lưu Ngọc
private void replaceFragment(Fragment fragment) {
FragmentManager manager = getSupportFragmentManager();
FragmentTransaction transaction = manager.beginTransaction();
transaction.setCustomAnimations(R.anim.slide_in_right,R.anim.slide_out_left)
.replace(R.id.content_main, fragment)
.addToBackStack(null)
.commit();
}

2. Chuyển đơn vị dp thành pixel  //Nguyễn Linh

public static int convertDpToPixel(int dp) {

    Resources r = Resources.getSystem();
    return Math.round(dp * (r.getDisplayMetrics().densityDpi / 160f));
  }

3. Lib Thư viện Utils // Tran Tien Tin
https://github.com/changer/android-utils
https://github.com/Trinea/android-common/tree/master/src/cn/trinea/android/common/util

4. PLAY MP3 FROM INTERNET + LOCAL //KHOAPHAM

- From local:
MediaPlayer song = MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.nuocmat); 
song.start();

Stop: 
onPause(); 
song.pause();

- From Internet:
 public void PlayNhacMp3(String url){
    //url = "http://khoapham.vn/download/vietnamoi.mp3";
    MediaPlayer mediaPlayer = new MediaPlayer();
    mediaPlayer.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
    try {
      mediaPlayer.setDataSource(url);
      mediaPlayer.prepareAsync();
      mediaPlayer.setOnPreparedListener(new MediaPlayer.OnPreparedListener() {
        @Override
        public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
          mp.start();
        }
      });

    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

5. SAVE + READ FILE TXT //KHOAPHAM

- Save file txt

FileOutputStream fos = openFileOutput("khoapham.txt", Context.MODE_PRIVATE); 
fos.write(noidung.getBytes());
fos.close()

- Read file txt

FileInputStream fis = openFileInput("khoapham.txt"); 
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(new DataInputStream(fis))); 
String line = ""; 
while( (line = br.readLine()) != null ){ 
txtvNoiDung.append(line); 
txtvNoiDung.append("\n"); 
}

6. LẤY KÍCH THƯỚC CỦA MÀN HÌNH THIẾT BỊ //KHOAPHAM

Display display = ((WindowManager) getSystemService(WINDOW_SERVICE)).getDefaultDisplay(); 
int width = display.getWidth(); 
int height = display.getHeight(); 
int ori = display.getOrientation();

7. CONVERT FILE LOCAL TO BYTE[] //KHOAPHAM

public byte[] FileLocal_To_Byte(String path){
    File file = new File(path);
    int size = (int) file.length();
    byte[] bytes = new byte[size];
    try {
      BufferedInputStream buf = new BufferedInputStream(new FileInputStream(file));
      buf.read(bytes, 0, bytes.length);
      buf.close();
    } catch (FileNotFoundException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
    return bytes;
}

8. Lớp Toast Utils // Huy NQ
https://goo.gl/tLf32v

9. Get TypeFace

public static Typeface getTypefaceFont(Context context) {
  return Typeface.createFromAsset(context.getAssets(), "Gilroy-Light.otf");
}

10. Format money Việt Nam

 //Convert long to money type
  public static String formatNumber(long number) {
    if (number < 1000) {
      return String.valueOf(number);
    }
    try {
      NumberFormat formatter = new DecimalFormat("###,###");
      String resp = formatter.format(number);
      resp = resp.replaceAll(",", ".");
      return resp;
    } catch (Exception e) {
      return "";
    }
  }

11. Check EditText Empty

 public static boolean isEmpty(EditText etText) {
    if (etText.getText().toString().trim().length() > 0) {
      return true;
    } else {
      etText.requestFocus();
      etText.setError("Vui lòng điền thông tin!");
      return false;
    }
  }

12. Class MyClipboardManager

https://gist.github.com/nguyenlinhnttu/afa2c8d07074f804b7591ffb2bf7cbd3

13. Get String Resource 

public static String getStringFromResources(Context context, int id) {
    return context.getResources().getString(id);
  }

14. Convert long time to  simple Date

public static String convertLongToDay(long timeStamp) {
    DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
    Date date = new Date(timeStamp);
    return dateFormat.format(date);
  }

15. Check Email valid

public static boolean isEmailValid(String email) {
    boolean isValid = false;

    String expression = "[a-zA-Z0-9._-]+@[a-z]+(\\.+[a-z]+)+";
    CharSequence inputStr = email;

    Pattern pattern = Pattern.compile(expression, Pattern.CASE_INSENSITIVE);
    Matcher matcher = pattern.matcher(inputStr);
    if (matcher.matches()) {
      isValid = true;
    }
    return isValid;
  }

Hoặc: // By Dong Hai

public final static boolean isValidEmail(CharSequence target) {
if (TextUtils.isEmpty(target)) {
return false;
} else {
return android.util.Patterns.EMAIL_ADDRESS.matcher(target).matches();
}
}

16. Các lib hay trên github 

17: Sử dụng RecyclerView

https://goo.gl/cHWRSD

18: Tutorial Retrofit 2

Tiếng việt: https://goo.gl/VQ8zYt

Tiếng Anh : https://goo.gl/tcRSoQ

19: Thư viện Glide

Tiếng việt: https://goo.gl/vKRQQn

Tiếng Anh: https://goo.gl/8qsB7s

20. Thư viện bind view Butter Knife

Home: http://jakewharton.github.io/butterknife/

21: Google Play Rate app, Share App FB via package, Send GMail // By Nguyễn Chiến
https://gist.github.com/nguyenlinhnttu/c14fa16d85097db6a7b49f7402811e65

22:Privacy Nguyễn Hà Đông (Tham Khảo)
http://www.dotgears.com/privacy.html

23. Một số hàm được chia sẻ bởi  // Chan Doi

https://goo.gl/sJk8D1

24. AsyncTask Multiple param result multi value

https://goo.gl/XtXHQs

25. Một số Intent implicit thường dùng

https://goo.gl/IFx609

26. Sử dụng CountDownTimer

new CountDownTimer(30000, 1000) {

  public void onTick(long millisUntilFinished) {
    mTextField.setText("seconds remaining: " + millisUntilFinished / 1000);
    //here you can have your logic to set text to edittext
  }

  public void onFinish() {
    mTextField.setText("done!");
  }

}.start();

27. Delay with Handler

final Handler handler = new Handler();
handler.postDelayed(new Runnable() {
  @Override
  public void run() {
    // Do something after 5s = 5000ms
   
  }
}, 5000);

 

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.