Sử Dụng View Animation Trong Android

Tween Animation

Tween Animation có thể thực hiện một loạt các biến đổi đơn giản như (position, size, rotation, and transparency) trên nội dung của một đối tượng View. Vì vậy, nếu bạn có một đối tượng TextView, bạn có thể di chuyển, xoay, to lên, hoặc co lại …

Một Animation sẽ được khởi tạo trên một file xml hoặc code, tuy nhiên chúng ta sẽ thường sử dụng xml nhiều hơn vì có thể tái sử dụng dễ dàng.

Một file animation.xml sẽ được chứa trong đường dẫn res/amin/animation.xml.

Một file animation.xml sẽ có root là <set></set> và các thành phần con trong đó như:

<alpha>,<scale>,<translate>,<rotate>

Example: fade.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator" >

  <alpha
    android:fromAlpha="0"
    android:toAlpha="1"
    android:duration="2000" >
  </alpha>

  <alpha
    android:startOffset="2000"
    android:fromAlpha="1"
    android:toAlpha="0"
    android:duration="2000" >
  </alpha>

</set>

Sample

Sử dụng View Animation thay đổi một hình ảnh với các animation như: Zoom, Clockwise, Fade, Move, Slide.

-Tạo activity_main.xml

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin"
  tools:context=".MainActivity">

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/logo" />
  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Animation"
    android:gravity="center"
    android:textSize="28dp" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
      android:id="@+id/button"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:onClick="zoom"
      android:text="Zoom" />

    <Button
      android:id="@+id/button2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:onClick="clockwise"
      android:text="Clockwise" />

    <Button
      android:id="@+id/button3"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:onClick="fade"
      android:text="Fade" />
  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
      android:id="@+id/button4"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:onClick="blink"
      android:text="Blink" />

    <Button
      android:id="@+id/button5"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:onClick="move"
      android:text="Move" />

    <Button
      android:id="@+id/button6"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:onClick="slide"
      android:text="Slide" />
  </LinearLayout>
</LinearLayout>

-Tại MainActivity.java set các hàm load animation trong thư mục amin

 public void zoom(View view) {
    ImageView image = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
    Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.zoom);
    image.startAnimation(animation);
  }

  public void clockwise(View view) {
    ImageView image = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
    Animation animation1 = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.clockwise);
    image.startAnimation(animation1);
  }

  public void fade(View view) {
    ImageView image = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
    Animation animation1 = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.fade);
    image.startAnimation(animation1);
  }

  public void blink(View view) {
    ImageView image = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
    Animation animation1 = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.blink);
    image.startAnimation(animation1);
  }

  public void move(View view) {
    ImageView image = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
    Animation animation1 = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.move);
    image.startAnimation(animation1);
  }

  public void slide(View view) {
    ImageView image = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
    Animation animation1 = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.slide);
    image.startAnimation(animation1);
  }
 • res/amin/zoom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <scale xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:fromXScale="0.5"
    android:toXScale="3.0"
    android:fromYScale="0.5"
    android:toYScale="3.0"
    android:duration="5000"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%" >
  </scale>

  <scale xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:startOffset="5000"
    android:fromXScale="3.0"
    android:toXScale="0.5"
    android:fromYScale="3.0"
    android:toYScale="0.5"
    android:duration="5000"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%" >
  </scale>

</set>
 • res/amin/clockwise.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:fromDegrees="0"
    android:toDegrees="360"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:duration="5000" >
  </rotate>

  <rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:startOffset="5000"
    android:fromDegrees="360"
    android:toDegrees="0"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:duration="5000" >
  </rotate>

</set>
 • res/amin/fade.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator" >

  <alpha
    android:fromAlpha="0"
    android:toAlpha="1"
    android:duration="2000" >
  </alpha>

  <alpha
    android:startOffset="2000"
    android:fromAlpha="1"
    android:toAlpha="0"
    android:duration="2000" >
  </alpha>

</set>
 • res/amin/move.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
  android:fillAfter="true">

  <translate
    android:fromXDelta="0%p"
    android:toXDelta="75%p"
    android:duration="800" />
</set>
 • res/amin/slide.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true" >

  <scale
    android:duration="500"
    android:fromXScale="1.0"
    android:fromYScale="1.0"
    android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
    android:toXScale="1.0"
    android:toYScale="0.0" />
</set>

 

Download source Github.

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...

Bình luận đã bị khoá.